வலியறிதல்

 1. வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
  துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.
  471
 2. ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
  செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
  472
 3. உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
  இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
  473
 4. அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
  வியந்தான் விரைந்து கெடும்.
  474
 5. பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
  சால மிகுத்துப் பெயின்.
  475
 6. நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
  உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.
  476
 7. ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
  போற்றி வழங்கு நெறி.
  477
 8. ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
  போகாறு அகலாக் கடை.
  478
 9. அளவற஧ந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
  இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.
  479
 10. உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
  வளவரை வல்லைக் கெடும்.
  470

உங்கள் கருத்து : comment