புதல்வரைப் பெறுதல்

 1. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
  மக்கட்பேறு அல்ல பிற.
  1
 2. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
  பண்புடை மக்கட் பெறின்.
  2
 3. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
  தம்தம் வினையான் வரும்.
  3
 4. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
  சிறுகை அளாவிய கூழ்.
  4
 5. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்று அவர்
  சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.
  5
 6. குழல் இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
  மழலைச்சொல் கேளா தவர்.
  6
 7. தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
  முந்தி இருப்பச் செயல்.
  7
 8. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
  மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.
  8
 9. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதவக்கும் தன்மகனைச்
  சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.
  9
 10. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
  என்நோற்றான் கொல் எனும் சொல்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment