புணர்ச்சிமகிழ்தல்

 1. கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
  ஒண்தொடி கண்ணே உள.
  1101
 2. பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
  தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து.
  1102
 3. தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
  தாமரைக் கண்ணான் உலகு.
  1103
 4. நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
  தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.
  1104
 5. வேட் ட பொழுதின் அ வையவை போலுமே
  தோட் டார் கதுப்பினாள் தோள்.
  1105
 6. உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
  அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.
  1106
 7. தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
  அம்மா அரிவை முயக்கு.
  1107
 8. வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
  போழப் படாஅ முயக்கு.
  1108
 9. ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
  கூடியார் பெற்ற பயன்.
  1109
 10. அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
  செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.
  1110

உங்கள் கருத்து : comment