ஊடலுவகை

 1. இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
  வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.
  1321
 2. ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
  வாடினும் பாடு பெறும்.
  1322
 3. புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
  நீரியைந் தன்னார் அகத்து.
  1323
 4. புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
  உள்ளம் உடைக்கும் படை.
  1324
 5. தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
  அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.
  1325
 6. உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
  புணர்தலின் ஊடல் இனிது.
  1316
 7. ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
  கூடலிற் காணப் படும்.
  1327
 8. ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
  கூடலில் தோன்றிய உப்பு.
  1328
 9. ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
  நீடுக மன்னோ இரா.
  1329
 10. ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
  கூடி முயங்கப் பெறின்.
  1330

உங்கள் கருத்து : comment