மருந்து

 1. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
  வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
  941
 2. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
  அற்றது போற்றி உணின்.
  942
 3. அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
  பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு.
  943
 4. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
  துய்க்க துவரப் பசித்து.
  944
 5. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
  ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.
  945
 6. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
  கழிபேர் இரையான்கண் நோய்.
  946
 7. தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
  நோயள வின்றிப் படும்.
  947
 8. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
  வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
  948
 9. உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
  கற்றான் கருதிச் செயல்.
  949
 10. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று
  அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து.
  950

உங்கள் கருத்து : comment