கண்ணோட்டம்

 1. கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
  உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.
  571
 2. கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
  உண்மை நிலக்குப் பொறை.
  572
 3. பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
  573
 4. உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
  574
 5. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
  புண்ணென்று உணரப் படும்
  575
 6. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
  டியைந்துகண் ணோடா தவர்.
  576
 7. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
  கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.
  577
 8. கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
  உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.
  578
 9. ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
  பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.
  579
 10. பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
  நாகரிகம் வேண்டு பவர்.
  580

உங்கள் கருத்து : comment