கண்விதுப்பழிதல்

 1. கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
  தாம்காட்ட யாம்கண் டது.
  1171
 2. தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
  பைதல் உழப்பது எவன்.
  1172
 3. கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
  இதுநகத் தக்க துடைத்து.
  1173
 4. பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
  உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து.
  1174
 5. படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
  காமநோய் செய்தஎன் கண்.
  1175
 6. ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
  தாஅம் இதற்பட் டது.
  1176
 7. உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
  வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்.
  1177
 8. பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
  காணாது அமைவில கண்.
  1178
 9. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
  ஆரஞர் உற்றன கண்.
  1179
 10. மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
  அறைபறை கண்ணார் அகத்து.
  1180

உங்கள் கருத்து : comment