சிவ அதர்வசீர்ஷம் | Shiva Atharvashirsha Lyrics in Tamil

சிவ அதர்வசீர்ஷம்

Shiva Atharvashirsha Lyrics in Tamil

சிவாய நம: ||

சிவ அதர்வசீர்ஷம் | Shiva Atharvashirsha Lyrics in Tamil

ஓம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கணைபி⁴ரிதி ஸா²ந்தி: *
ஓம்ʼ தே³வா ஹ வை ஸ்வர்க³ம்ʼ லோகமாயம் ̐ஸ்தே ருத்³ரமப்ருʼச்ச²ன்கோ ப⁴வானிதி | ஸோ(அ)ப்³ரவீத³ஹமேக: ப்ரத²மமாஸ வர்தாமி ச ப⁴விஷ்யாமி ச நான்ய: கஸ்²சின்மத்தோ வ்யதிரிக்த இதி | ஸோ(அ)ந்தராத³ந்தரம்ʼ ப்ராவிஸ²த் தி³ஸ²ஸ்²சாந்தரம்ʼ ப்ராவிஸ²த் ஸோ(அ)ஹம்ʼ நித்யானித்யோ வ்யக்தாவ்யக்தோ ப்³ரஹ்மாப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ப்ராஞ்ச: ப்ரத்யஞ்சோ(அ)ஹம்ʼ த³க்ஷிணாஞ்ச உத³ஞ்சோஹம்ʼ அத⁴ஸ்²சோர்த்⁴வம்ʼ சாஹம்ʼ தி³ஸ²ஸ்²ச ப்ரதிதி³ஸ²ஸ்²சாஹம்ʼ புமானபுமான் ஸ்த்ரியஸ்²சாஹம்ʼ கா³யத்ர்யஹம்ʼ ஸாவித்ர்யஹம்ʼ த்ரிஷ்டுப்³ஜக³த்யனுஷ்டுப் சாஹம்ʼ ச²ந்தோ³(அ)ஹம்ʼ கா³ஈபத்யோ த³க்ஷிணாக்³னிராஹவனீயோ(அ)ஹம்ʼ ஸத்யோ(அ)ஹம்ʼ கௌ³ரஹம்ʼ கௌ³ர்யஹம்ருʼக³ஹம்ʼ யஜுரஹம்ʼ ஸாமாஹமத²ர்வாங்கி³ரஸோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்யேஷ்டோ²(அ)ஹம்ʼ ஸ்²ரேஷ்டோ²(அ)ஹம்ʼ வரிஷ்டோ²(அ)ஹமாபோ(அ)ஹம்ʼ தேஜோ(அ)ஹம்ʼ கு³ஹ்யோ(அ)ஹமரண்யோ(அ)ஹமக்ஷரமஹம்ʼ க்ஷரமஹம்ʼ புஷ்கரமஹம்ʼ பவித்ரமஹமுக்³ரம்ʼ ச மத்⁴யம்ʼ ச ப³ஹிஸ்²ச புரஸ்தாஜ்ஜ்யோதிரித்யஹமேவ ஸர்வேப்⁴யோ மாமேவ ஸ ஸர்வ: ஸ மாம்ʼ யோ மாம்ʼ வேத³ ஸ ஸர்வான் தே³வான் வேத³ ஸர்வாம்ʼஸ்²ச வேதா³ன் ஸா्ங்கா³னபி ப்³ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணைஸ்²ச கா³ம்ʼ கோ³பி⁴ர்ப்³ராஹ்மணான்ப்³ராஹ்மணேன ஹவிஈவிஷா ஆயுராயுஷா ஸத்யேன் ஸத்யம்ʼ த⁴ர்மேண த⁴ர்மம்ʼ தர்பயாமி ஸ்வேன தேஜஸா | ததோ ஹ வை தே தே³வா ருத்³ரமப்ருʼச்ச²ன் தே தே³வா ருத்³ரமபஸ்²யன் | தே தே³வா ருத்³ரமத்⁴யாயன் ததோ தே³வா ஊர்த்⁴வபா³ஹவோ ருத்³ரம்ʼஸ்தவந்தி || 2||

ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச வ்ரஹ்மா தஸ்மை வை நமோ நம: || 1||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச விஷ்ணுஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 2||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸ்கந்த³ஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 3||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²சேந்த்³ரஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 4||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான்யஸ்²சாக்³னிஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 5||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச வாயுஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 6||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸூர்யஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 7||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸோமஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 8||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யே சாஷ்டௌ க்³ரஹாஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 9||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யே சாஷ்டௌ ப்ரதிக்³ரஹாஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 10||
ad

ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச பூ⁴ஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 11||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச பு⁴வஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 12||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸ்வஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 13||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச மஹஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 14||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யா ச ப்ருʼதி²வீ தஸ்மை வை நமோ நம: || 15||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²சாந்தரிக்ஷம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 16||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யா ச த்³யௌஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 17||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யாஸ்²சாபஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 18||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச தேஜஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 19||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச காலஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 20||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச யமஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 21||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ம்ருʼத்யுஸ்தஸ்மை வை நமோ நம: || 22||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யச்சாம்ருʼதம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 23||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யச்சாகாஸ²ம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 24||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச விஸ்²வம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 25||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸ்தூ²லம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 26||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸூக்ஷ்மம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 27||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸு²க்லம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 28||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச க்ருʼஷ்ணம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 29||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 30||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸத்யம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 31||
ஓம்ʼ யோ வை ருத்³ர: ஸ ப⁴க³வான் யஸ்²ச ஸர்வம்ʼ தஸ்மை வை நமோ நம: || 31|| || 2||

பூ⁴ஸ்தே ஆதி³ர்மத்⁴ஃயம்ʼ பு⁴வஸ்தே ஸ்வஸ்தே ஸீ²ர்ஷம்ʼவிஸ்²வரூபோ(அ)ஸி ப்³ரஹ்மைகஸ்த்வம்ʼ த்³விதா⁴ த்ரிதா⁴ வ்ருʼத்⁴தி³ஸ்த்வம்ʼ ஸா²ந்திஸ்த்வம்ʼ புஷ்டிஸ்த்வம்ʼ ஹுதமஹுதம்ʼ த³த்தமத³த்தம்ʼ ஸர்வமஸர்வம்ʼ விஸ்²வமவிஸ்²வம்ʼ க்ருʼதமக்ருʼதம்ʼ பரமபரம்ʼ பராயணம்ʼ ச த்வம் | அபாம ஸோமமம்ருʼதா அபூ⁴மாக³ன்ம ஜ்யோதிரவிதா³ம தே³வான் | கிம்ʼ நூனமஸ்மான்க்ருʼணவத³ராதி: கிமு தூ⁴ர்திரம்ருʼதம்ʼ மார்த்யஸ்ய | ஸோமஸூர்யபுரஸ்தாத்ஸூக்ஷ்ம: புருஷ: | ஸர்வம்ʼ ஜக³த்⁴தி³தம்ʼ வா ஏதத³க்ஷரம்ʼ ப்ராஜாபத்யம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ புருஷம்ʼ க்³ராஹ்யமக்³ராஹ்யேண பா⁴வம்ʼ பா⁴வேன ஸௌம்யம்ʼ ஸௌம்யேன ஸூக்ஷ்மம்ʼ ஸூக்ஷ்மேண வாயவ்யம்ʼ வாயவ்யேன க்³ரஸதி தஸ்மை மஹாக்³ராஸாய வை நமோ நம: | ஹ்ருʼதி³ஸ்தா² தே³வதா: ஸர்வா ஹ்ருʼதி³ ப்ராணா: ப்ரதிஷ்டி²தா: | ஹ்ருʼதி³ த்வமஸி யோ நித்யம்ʼ திஸ்த்ரோ மாத்ரா: பரஸ்து ஸ: | தஸ்தோத்தரத: ஸி²ரோ த³க்ஷிணத: பாதௌ³ ய உத்தரத: ஸ ஓங்கார: ய ஓங்கார: ஸ ப்ரணவ: ய: ப்ரணவ: ஸ ஸர்வவ்யாபீ ய: ஸர்வவ்யாபீ ஸோ(அ)நந்த: யோ(அ)நந்தஸ்தத்தாரம்ʼ யத்தாரம்ʼ தச்சு²க்லம்ʼ யச்சு²க்லம்ʼ தத்ஸூக்ஷ்மம்ʼ யத்ஸூக்ஷ்மம்ʼ தத்³வைத்³யுதம்ʼ யத்³வைத்³யுதம்ʼ தத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ ஏக: ய ஏக: ஸ ருத்³ர: யோ ருத்³ர: ஸ ஈஸா²ன: ய ஈஸா²ன: ஸ ப⁴க³வான் மஹேஸ்²வர: || 3||

அத² கஸ்மாது³ச்யத ஓங்காரோ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ ப்ராணானூர்த்⁴வமுத்க்ராமயதி தஸ்மாது³ச்யதே ஓங்கார: | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ப்ரணவ: யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ ருʼக்³யஜு: – ஸாமாத²ர்வாங்கி³ரஸம்ʼ வ்ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய: ப்ரணாமயதி நாமயதி ச தஸ்மாது³ச்யதே ப்ரணவ: | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ஸர்வவ்யாபீ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ ஸர்வான் லோகான் வ்யாப்னோதி ஸ்னேஹோ யதா² பலலபிண்ட³மிவ ஸா²ந்தரூபமோதப்ரோதமனுப்ராப்தோ வ்யதிஷக்தஸ்²வ தஸ்மாது³ச்யதே ஸர்வவ்யாபீ | அத்² கஸ்மாது³ச்யதே(அ)நந்தோ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ திர்யகூ³த⁴ஸ்தாச்சாஸ்யாந்தோ நோபலப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே(அ)நந்த: | அத்² கஸ்மாது³ச்யதே தாரம்ʼ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ க³ர்ப⁴ஜன்மவ்யாதி⁴ஜராமரணஸம்ʼஸார மஹாப⁴யாத்தாரயதி த்ராயதே ச தஸ்மாது³ச்யதே தாரம் | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ஸு²க்லம்ʼ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ க்லந்த³தே க்லாமயதி ச தஸ்மாது³ச்யதே ஸு²க்லம் | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ஸூக்ஷ்மம்ʼ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ ஸூக்ஷ்மோ பூ⁴த்வா ஸ²ரீராண்யதி⁴திஷ்ட²தி ஸர்வாணி சாங்கா³ன்யபி⁴ம்ருʼஸ²தி தஸ்மாது³ச்யதே ஸூக்ஷ்மம் | அத² கஸ்மாது³ச்யதே வைத்³யுதம்ʼ யஸ்மாது³ச்சார்யமாண ஏவ வ்யக்தே மஹதி தமஸி த்³யோதயதி தஸ்மாது³ச்யதே வைத்³யுதம் | அத² கஸ்மாது³ச்யதே பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யஸ்மாத்பரமபரம்ʼ பராயணம்ʼ ச ப்³ருʼஹத்³ ப்³ருʼஹத்யா ப்³ரும்ʼʼஹயதி தஸ்மாது³ச்யதே பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ஏக: ய: ஸர்வான்ப்ராணான் ஸம்ப⁴க்ஷ்ய ஸம்ப⁴க்ஷணேனாஜ: ஸம்ʼஸ்ருʼஜதி விஸ்ருʼஜதி தீர்த²மேகே வ்ரஜந்தி தீர்த²மேகே த³க்ஷிணா: ப்ரத்யஞ்ச உத³ஞ்ச: ப்ராஞ்சோ(அ)பி⁴வ்ரஜந்த்யேகே தேஷாம்ʼ ஸர்வேஷாமிஹ ஸங்க³தி: | ஸாகம்ʼ ஸ ஏகோ பூ⁴தஸ்²சரதி ப்ரஜானாம்ʼ தஸ்மாது³ச்யத ஏக: | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ருத்³ர: யஸ்மாத்³ருʼஷிபி⁴ர்னான்யைர்ப⁴க்தைர்த்³ருதமஸ்ய ரூபமுபலப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே ருத்³ர: | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ஈஸா²ன: ய: ஸர்வாந்தே³வானீஸ²தே ஈஸா²னீபி⁴ர்ஜனனீபி⁴ஸ்²ச ஸ²க்திபி⁴: | அபி⁴த்வா ஸூ²ர நோனுமோ து³க்³தா⁴ இவ தே⁴னவ: | ஈஸா²னமஸ்ய ஜக³த: ஸ்வர்த்³ருʼஸ²மீஸா²னமிந்த்³ர தஸ்து²ஷ இதி தஸ்மாது³ச்யதே ஈஸா²ன: | அத² கஸ்மாது³ச்யதே ப⁴க³வான்மஹேஸ்²வர: யஸ்மாத்³ப⁴க்தாஞ்ஜ்ஞானேன ப⁴ஜத்யனுக்³ருʼஹ்ணாதி ச வாசம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼஜதி விஸ்ருʼஜதி ச ஸர்வான் பா⁴வான் பரித்யஜ்யாத்மஜ்ஞானேன யோகை³ஸ்²வர்யேண மஹதி மஹியதே தஸ்மாது³ச்யதே ப⁴க³வான்மஹேஸ்²வர: | ததே³தத்³ருத்³ரசரிதம் || 4||

ஏஷோ ஹ தே³வ: ப்ரதி³ஸோ² நு ஸர்வா: பூர்வோ: ஹ ஜாத: ஸ உ க³ர்பே⁴ அந்த: | ஸ ஏவ ஜாத: ஸ ஜனிஷ்யமாண: ப்ரத்யங்ஜனாஸ்திஷ்ட²தி ஸர்வதோமுக²: | ஏகோ ருத்³ரோ ந த்³விதீயாய தஸ்மை ய இமாம் ̐ல்லோகானீஸ²த ஈஸ²னீபி⁴: | ப்ரத்யங்ஜனாஸ்திஷ்ட²தி ஸஞ்சுகோசாந்தகாலே ஸம்ʼஸ்ருʼஜ்ய விஸ்²வா பு⁴வனானி கோ³ப்தா | யோ யோனிம்ʼ யோனிமதி⁴திஷ்ட²த்யேகோ யேனேத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ விசரதி ஸர்வம் | தமீஸா²னம்ʼ வரத³ம்ʼ தே³வமீட்³யம்ʼ நிசாய்யேமாம்ʼ ஸா²ந்திமத்யந்தமேதி | க்ஷமாம்ʼ ஹித்வா ஹேதுஜாலஸ்ய மூலம்ʼ பு³த்³த⁴யா ஸஞ்சிதம்ʼ ஸ்தா²பயித்வா து ருத்³ரே ருத்³ரமேகத்வமாஹு: | ஸா²ஸ்²வதம்ʼ வை புராணமிஷமூர்ஜண் பஸ²வோ(அ)நுனாமயந்தம்ʼ ம்ருʼத்யுபாஸா²ன் | ததே³தேனாத்மன்னேதேனார்த⁴சதுர்த²ன் மாத்ரேண ஸா²ந்திம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼஜதி பஸு²பாஸ²விமோக்ஷணம் | யா ஸா ப்ரத²மா மாத்ரா வ்ரஹ்மதே³வத்யா ரக்தா வர்ணேன யஸ்தாம்ʼ த்⁴யாயதே நித்யம்ʼ ஸ க³ச்சே²த்³ப்³ரஹ்மபத³ம் | யா ஸா த்³விதீயா மாத்ரா விஷ்ணுதே³வத்யா க்ருʼஷ்ணா வர்ணேன யஸ்தாம்ʼ த்⁴யாயதே நித்யம்ʼ ஸ க³ச்சே²த்³வைஷ்ணவம்ʼ பத³ம் | யா ஸா த்ருʼதீயா மாத்ரா ஈஸா²னதே³வத்யா கபிலா வர்ணேன யஸ்தாம்ʼ த்⁴யாயதே நித்யம்ʼ ஸ க³ச்சே²தை³ஸா²னம்ʼ பத³ம் | யா ஸார்த⁴சதுர்தீ² மாத்ரா ஸர்வதே³வத்யா(அ)வ்யக்தீபூ⁴தா க²ம்ʼ விசரதி ஸு²த்³த⁴ஸ்ப²டிகஸன்னிபா⁴ வர்ணேன யஸ்தாம்ʼ த்⁴யாயதே நித்யம்ʼ ஸ க³ச்சே²த்பத³மனாமயம் | ததே³தது³பாஸீத முனயோ வாக்³வத³ந்தி ந தஸ்ய க்³ரஹணமயம்ʼ பந்தா² விஹித உத்தரேண யேன தே³வா யாந்தி யேன பிதரோ யேன ருʼஷய: பரமபரம்ʼ பராயணம்ʼ சேதி | வாலாக்³ரமாத்ரம்ʼ ஹ்ருʼத³யஸ்ய மத்⁴யே விஸ்²வம்ʼ தே³வம்ʼ ஜாதரூபம்ʼ வரேண்யம் | தமாத்மஸ்த²ம்ʼ யே நு பஸ்²யந்தி தீ⁴ராஸ்தேஷாம்ʼ ஸா²ந்திர்ப⁴வதி நேதரேஷாம் | யஸ்மின் க்ரோத⁴ம்ʼ யாம்ʼ ச த்ருʼஷ்ணாம்ʼ க்ஷமாம்ʼசாக்ஷமாம்ʼ ஹித்வா ஹேதுஜாலஸ்ய பூ⁴லம்ʼ வுத்³த⁴யா ஸஞ்சிதம்ʼ ஸ்தா²பயித்வா து ருத்³ரே ருத்³ரமேகத்வமாஹு: | ருத்³ரோ ஹி ஸா²ஸ்²வதேன வை புராணேஷமூர்ஜேண தபஸா நியந்தா | அக்³னிரிதி ப⁴ஸ்ம வாயுரிதி ப⁴ஸ்ம ஜலமிதி ப⁴ஸ்ம ஸ்த²லமிதி ப⁴ஸ்ம வ்யோமேதி ப⁴ஸ்ம ஸர்வ ஹ வா இத³ம்ʼ ப⁴ஸ்ம மன ஏதானி சக்ஷூம்ʼஷி யஸ்மாத்³ வ்ரதமித³ம்ʼ பாஸு²பதம்ʼ யத்³ ப⁴ஸ்ம நாங்கா³னி ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஸே²த்தஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்ம ததே³தத்பாஸு²பதம்ʼ பஸு²பாஸ²விமோக்ஷணாய || 5||

யோ(அ)க்³னௌ ருத்³ரோ யோ(அ)ப்ஸ்வந்தர்ய ஓஷதீ⁴ர்விருத⁴ ஆவிவேஸ்² | ய இமா விஸ்²வா பு⁴வனானி சக்ல்ருʼபே தஸ்மை ருத்³ராய நமோ(அ)ஸ்த்வக்³னயே | யோ ருத்³ரோ(அ)க்³னௌ யோ ருத்³ரோ(அ)ப்ஸ்வந்தர்யோ ருத்³ர ஓஷதீ⁴ர்வீருத⁴ ஆவிவேஸ² | யோ ருத்³ர இமா விஸ்²வா பு⁴வனானி சக்ல்ருʼபே தஸ்மை ருத்³ராய வை நமோ நம: | யோ ருத்³ரோ(அ)ப்ஸு யோ ருத்³ர ஓஷதீ⁴ஷு யோ ருத்³ரோ வனஸ்பதிஷு | யேன ருத்³ரேண ஜக³தூ³ர்த்⁴வம்ʼ தா⁴ரிதம்ʼ ப்ருʼதி²வீ த்³விதா⁴ த்ரிதா⁴ தா⁴ரிதா நாகா³ யே(அ)ந்தாரிக்ஷே தஸ்மை ருத்³ராய வை நமோ நம: |
மூர்தா⁴னமஸ்ய ஸம்ʼஸேவ்யாப்யத²ர்வா ஹ்ருʼத³யம்ʼ ச யத் | மஸ்திஷ்காதூ³ர்த்⁴வம்ʼ ப்ரேரயத்யவமானோ(அ)தி⁴ஸீ²ர்ஷத: | தத்³வா அத²ர்வண: ஸி²ரோ தே³வகோஸ²: ஸமுஜ்ஜி²த: | தத் ப்ராணோ(அ)பி⁴ரக்ஷதி ஸி²ரோ(அ)ந்தமதோ² மன: | ந ச தி³வோ தே³வஜனேன கு³ப்தா ந சாந்தரிக்ஷாணி ந ச பூ⁴ம இமா: | யஸ்மின்னித³ம்ʼ ஸர்வமோதப்ரோதம்ʼ தஸ்மாத³ன்யன்ன பரம்ʼ கிஞ்சனாஸ்தி | ந தஸ்மாத்பூர்வம்ʼ ந பரம்ʼ தத³ஸ்தி ந பூ⁴தம்ʼ நோத ப⁴வ்யம்ʼ யதா³ஸீத் | ஸஹஸ்த்ரபாதே³கமூர்த்⁴னா வ்யாப்தம்ʼ ஸ ஏவேத³மாவரீவர்தி பூ⁴தம் | அக்ஷராத் ஸஞ்ஜாயதே கால: காலாத்³ வ்யாபக உச்யதே | வ்யாபகோ ஹி ப⁴க³வான்ருத்³ரோ போ⁴கா³யமானோ யதா³ ஸே²தே ருத்³ரஸ்ததா³ ஸம்ʼஹார்யதே ப்ரஜா: | உச்ச்²வஸிதே தமோ ப⁴வதி தமஸ ஆபோ(அ)ப்ஸ்வங்கு³ல்யா மதி²தே மதி²தம்ʼஸி²ஸி²ரே ஸி²ஸி²ரம்ʼ மத்²யமானம்ʼ பே²னம்ʼ ப⁴வதி பே²னாத³ண்ட³ம்ʼ ப⁴வத்யண்டா³த்³ ப்³ரஹ்மா ப⁴வதி வ்ரஹ்மணோ வாயு: வாயோரோங்கார ஓங்காராத் ஸாவித்ரீ ஸாவித்ர்யா கா³யத்ரி கா³யத்ர்யா லோகா ப⁴வந்தி | அர்சயந்தி தப: ஸத்யம்ʼ மது⁴ க்ஷரந்தி யத்³த்⁴ருவம் | ஏதத்³தி⁴ பரமம்ʼ தப: ஆபோ ஜ்யோதீ ரஸோ(அ)ம்ருʼதம்ʼ வ்ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வரோம்ʼ நம இதி || 6||

ய இத³மத²ர்வஸி²ரோ வ்ராஹ்மணோ(அ)தீ⁴தே அக்ஷோத்ரிய: க்ஷோத்ரியோ ப⁴வதி அனுபனீத உபனீதோ ப⁴வதி ஸோ(அ)க்³னிபூதோ ப⁴வதி ஸ வாயுபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸூர்யபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸோமபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸத்யபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸர்வபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸர்வைர்தே³வைர்ஜ்ஞாதோ ப⁴வதி ஸ ஸர்வைர்வேதை³ரனுத்⁴யாதோ ப⁴வதி ஸ ஸர்வேஷு தீர்தே²ஷு ஸ்த்னாதோ ப⁴வதி தேன ஸர்வை: க்ரதுபி⁴ரிஷ்டம்ʼ ப⁴வதி கா³யத்ர்யா: ஷஷ்டிஸஹஸ்த்ராணி ஜப்தானி ப⁴வந்தி இதிஹாஸபுராணானாம்ʼ ருத்³ராணாம்ʼ ஸ²தஸஹஸ்த்ராணி ஜப்தானி ப⁴வந்தி | ப்ரணவானாமயுதம்ʼ ஜப்தம்ʼ ப⁴வதி | ஸ சக்ஷுஷ: பங்க்திம்ʼ புனாதி | ஆ ஸப்தமாத் புருஷயுகா³ன்புனாதீத்யாஹ ப⁴க³வானத²ர்வஸி²ர: ஸக்ருʼஜ்ஜப்த்வைவ ஸு²சி: ஸ பூத: கர்மண்யோ ப⁴வதி | த்³விதீயம்ʼ ஜப்த்வா க³ணாதி⁴பத்யமவாப்னோதி | த்ருʼதீயம்ʼ ஜப்த்வைவமேவானுப்ரவிஸ²த்யோம்ʼ ஸத்யமோம்ʼ ஸத்யமோம்ʼ ஸத்யம் || 7||
இத்யுபனிஷத் ||

|| ஓம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴ரிதி ஸா²ந்தி: || *

* ஓம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴: ஸ்²ருʼணுயாம தே³வா ப⁴த்³ரம்ʼ பஸ்²யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா: | ஸ்தி²ரைங்கை³ஸ்துஷ்டுவாஸஸ்தனூபி⁴ர்வ்யஸே²ம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு: || ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஸ்²ரவா: ஸ்வஸ்தி ந: பூஷா விஸ்²வவேதா³: | ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி: ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ||
ஓம்ʼ ஸா²ந்தி: ! ஓம்ʼ ஸா²ந்தி: !! ஓம்ʼ ஸா²ந்தி: !!!

சிவன் அதர்வஷிர்ஷா ஸ்தோத்ர பலன் | Shiva Atharvashirsha Stotra Benefits

சிவன் அதர்வஷிர்ஷா என்பது சிவன் பற்றிய மிக விரிவான வரையறைகள் மற்றும் விளக்கங்களில் ஒன்றாகும். முக்கிய தெய்வங்களுக்கான ஐந்தில் இதுவே மிகப்பெரிய அதர்வஷிர்ஷமாகும். இந்த அதர்வஷிர்ஷத்தில் அனைத்து கடவுள்களும் செய்த சிவன் துதி, சிவன் வரையறை மற்றும் அதை பட்டியலிட்டு ஒருவர் பெறும் நன்மைகளின் பட்டியல் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த ஸ்தோத்ர பாராயணம் அனைத்து புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்வதால் கிட்டும் புண்ணியத்தையும், அனைத்துவித யக்ஞங்களை ஒருவர் செய்வதால் கிட்டும் புண்ணியத்தையும், 60,000 முறை காயத்ரி மந்திரம் ஜபம் செய்த புண்ணியத்தையும், ஒரு லட்சம் முறை ருத்ர மந்திர ஜபம் செய்த புண்ணியத்தையும் மற்றும் 10,000 முறை ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தை ஜபம் செய்த புண்ணியத்தையும் வழங்கும் அற்புத அருட்கடாக்ஷமாகும். அதோடு இதிகாசங்கள் மற்றும் புராணங்களை அத்யயனம் செய்த பலனையும் வழங்கும் எனவும் கூறுகிறது. இதை பாராயணம் செய்வது, இப்பிறவியில் செய்த (ஜென்ம) பாவங்கள் அல்லாது முந்தைய ஏழு பிறவிகளின் பாபங்களையும் அழித்து நற்கதி அளிக்க வல்லது. பல ஸ்துதியில் இந்த ஸ்தோத்ரத்தை பாராயணம் செய்வதால் கிட்டும் அநேக பலன்கள் விவரித்து கூறப்பட்டுள்ளது.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us