வெளியிட்ட தேதி : 18.06.2020

இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் பின்பற்றினால், மலையாள எழுத்துக்களை விரைவாகவும் எளிதாகவும் படிக்கவும் எழுதவும் உச்சரிக்கவும் முடியும்.எழ்த்துக்களின் உச்சரிப்பை நீங்கள் கேட்கும் வகையில் ஒலி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளத்தில் 26 எழுத்துக்கள் (மெய் மற்றும் உயிரெழுத்துக்கள்) உள்ளன.

[k]

like kit

[kh]

like bach

[g]

like gold

[gh]

like Ghana

[n]

like nice

[ch]

like China

[chh]

like choke

[j]

like vision

[jh]

like John

[ñ]

like onion

[ṭ]

like time

[ṭh]

like team

[ḍ]

like that

[ḍh]

like this

[ṇ]

like noon

[th]

like think

[thh]

like thread

[d]

like dream

[d]

like day

[n]

like noon

[p]

like play

[ph]

like phone

[b]

like bat

[bh]

like bhal

[m]

like milk

[y]

like yes

[r]

like ring

[l]

like life

[v]

like vast

[ṣ]

like sea

[sś]

like brass

[s]

like sun

[h]

like hot

[ḷ]

like love

[ḻ]

like light

[ṟ]

like ring

[rr]

like rabbit

[a]

like act

ി [i]

like ink

[ī]

like eat

[u]

like urge

[u]

like urge

[r]

like rock

[e]

like egg

[e]

like egg

[ai]

like ice

[o]

like old

[o]

like old

[au]

like how

[a]

like at

[a]

like ask

[aa]

like mass

[i]

like India

[u]

like urge

[oo]

like tool

[ii]

like weed

[uu]

like mood

[r]

like raft

[l]

like light

[ee]

like weed

[ai]

like ice

[o]

like old

[au]

like how

[rr]

like rabbit

[ll]

like million

[e]

like egg

[]

like none

[']

like none

[']

like none