தின யாமின்யௌ சாயம் ப்ராத:

காலம் விளையாடுகிறது வாழ்நாளோ தீர்கிறது (பஜகோவிந்தம் 12) : தின யாமின்யௌ சாயம் ப்ராத: சிஷிர வஸந்தௌ புனர் ஆயாத: சுலோக‌ வரிகள். dinayaaminyau saayam praatah shishiravasantau punaraayaatah
kaalah kriidati gachchhatyaayuh tadapi na mujncatyaashaavaayuh sarvam - Bhaja Govindham Sloka 12 Lyrics in Tamil - Bhaja Govindham Tamil Lyrics

தின யாமின்யௌ சாயம் ப்ராத:
சிஷிர வஸந்தௌ புனர் ஆயாத:

கால: க்ரீடதி கச்சதி ஆயு:
தத் அபி ந முஞ்சதி ஆசா வாயு:

பொருள்

பகலும் இரவும்,மாலையும் காலையும், வாடையும் கோடையும் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன. காலமோ தன் விளையாட்டினை விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. வாழ்நாளோ போய்க் கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் என்ன ஆசையெனும் புயல் மட்டும் நின்றபாடில்லை.

கோவிந்தனை வணங்குங்கள். கோவிந்தனை வணங்குங்கள். கோவிந்தனை வணங்குங்கள்

உங்கள் கருத்து : comment