பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

மரண வாயிலில் இலக்கணம் உதவுமா? (பஜகோவிந்தம் 1) : பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதேசுலோக‌ வரிகள். ஆதிசங்கரர் ஆல் அருளப்பட்டது. Bhaja govindam bhaja govindam govindam bhaja mudhamate - Bhaja Govindham Sloka Lyrics 01 By Adi Shankara - Tamil Lyrics

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ருங்கரணே

பொருள்

ஏ மூட மனமே! கோவிந்தனை வணங்குவாய். கோவிந்தனை வணங்குவாய். கோவிந்தனை வணங்குவாய். நாம் போகும் காலம் வரும் போது நாம் படித்த எந்த கல்வியும் உடன் வராது. வீணாக பொய்க்கல்விகளில் நேரத்தை வீணாக்காதே. நீ கோவிந்தனை வணங்குவாய். கோவிந்தனை வணங்குவாய். கோவிந்தனை வணங்குவாய்.

உங்கள் கருத்து : comment