வெஃகாமை

 1. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
  குற்றமும் ஆங்கே தரும்.
  1
 2. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
  நடுவன்மை நாணு பவர்.
  2
 3. சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
  மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.
  3
 4. இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
  புன்மையில் காட்சி யவர்.
  4
 5. அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
  வெஃகி வெறிய செயின்.
  5
 6. அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
  பொல்லாத சூழக் கெடும்.
  6
 7. வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
  மாண்டற் கரிதாம் பயன்.
  7
 8. அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
  வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.
  8
 9. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
  திறன்அறிந் தாங்கே திரு.
  9
 10. இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
  வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.
  10

உங்கள் கருத்து : comment