வாழ்க்கைத் துணைநலம்

 1. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
  1
 2. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
  எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
  2
 3. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
  இல்லவள் மாணாக் கடை?
  3
 4. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
  4
 5. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
  பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
  5
 6. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
  சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
  6
 7. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
  நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
  7
 8. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
  புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
  8
 9. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
  ஏறுபோல் பீடு நடை.
  9
 10. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
  நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
  10

உங்கள் கருத்து : comment