மெய்யுணர்தல்

 1. பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும்
  மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.
  351
 2. இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி
  மாசறு காட்சி யவர்க்கு.
  352
 3. ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
  வானம் நணிய துடைத்து.
  353
 4. ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
  மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.
  354
 5. எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
  மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.
  355
 6. கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
  மற்றீண்டு வாரா நெறி.
  356
 7. ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்
  பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.
  357
 8. பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
  செம்பொருள் காண்பது அறிவு.
  358
 9. சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச்
  சார்தரா சார்தரு நோய்.
  359
 10. காமம் வெகுளி மயக்கம் இவ்முன்றன்
  நாமம் கெடக்கெடும் நோய்.
  360

உங்கள் கருத்து : comment