புலான்மறுத்தல்

 1. தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
  எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.
  251
 2. பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
  ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.
  252
 3. படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன்
  உடல்சுவை உண்டார் மனம்.
  253
 4. ருளல்லது யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
  பொருளல்லது அவ்வூன் தினல்.
  254
 5. உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
  அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு.
  255
 6. தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்
  விலைப்பொருட்டால் ஊன்றருவா ரில்.
  256
 7. உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
  புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்.
  257
 8. செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
  உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.
  258
 9. அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
  உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று.
  259
 10. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
  எல்லா உயிருந் தொழும்.
  260

உங்கள் கருத்து : comment