பிறனில் விழையாமை

 1. பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
  அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.
  1
 2. அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
  நின்றாரின் பேதையார் இல்.
  2
 3. விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
  தீமை புரிந்துதொழுகு வார்.
  3
 4. எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
  தேரான் பிறனில் புகல்.
  4
 5. எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
  விளியாது நிற்கும் பழி.
  5
 6. பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
  இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.
  6
 7. அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
  பெண்மை நயவா தவன்.
  7
 8. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
  அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.
  8
 9. நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
  பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.
  9
 10. அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
  பெண்மை நயவாமை நன்று.
  10

உங்கள் கருத்து : comment