பயனில சொல்லாமை

 1. பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
  எல்லாரும் எள்ளப் படும்.
  1
 2. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
  நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.
  2
 3. நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
  பாரித் துரைக்கும் உரை.
  3
 4. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
  பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.
  4
 5. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
  நீர்மை யுடையார் சொலின்.
  5
 6. பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
  மக்கட் பதடி யெனல்.
  6
 7. நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
  பயனில சொல்லாமை நன்று.
  7
 8. அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
  பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.
  8
 9. பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
  மாசறு காட்சி யவர்.
  9
 10. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
  சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment