நடுவு நிலைமை

 1. தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
  பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.
  1
 2. செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
  எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.
  2
 3. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
  அன்றே யொழிய விடல்.
  3
 4. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
  எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.
  4
 5. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
  5
 6. கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
  நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.
  6
 7. கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
  நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.
  7
 8. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
  8
 9. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
  உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.
  9
 10. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
  பிறவும் தமபோல் செயின்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment