தமிழ் வருடங்களின் பெயர் பட்டியல்

தமிழ் ஆண்டுகள் அறுபதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சுழற்சி முறையில் இப்பெயர்கள் ஆண்டுகளுக்கு இடப்படுகின்றன.

எண். பெயர் பெயர் (ஆங்கிலத்தில்) ஆண்டு
01. பிரபவ Prabhava 1987–1988
02. விபவ Vibhava 1988–1989
03. சுக்ல Sukla 1989–1990
04. பிரமோதூத Pramodoota 1990–1991
05. பிரசோற்பத்தி Prachorpaththi 1991–1992
06. ஆங்கீரச Aangirasa 1992–1993
07. ஸ்ரீமுக Srimukha 1993–1994
08. பவ Bhava 1994–1995
09. யுவ Yuva 1995–1996
10. தாது Dhaatu 1996–1997
11. ஈஸ்வர Eesvara 1997–1998
12. வெகுதானிய Bahudhanya 1998–1999
13. பிரமாதி Pramathi 1999–2000
14. விக்கிரம Vikrama 2000–2001
15. விஷு Vishu 2001–2002
16. சித்திரபானு Chitrabaanu 2002–2003
17. சுபானு Subhaanu 2003–2004
18. தாரண Dhaarana 2004–2005
19. பார்த்திப Paarthiba 2005–2006
20. விய Viya 2006–2007
21. சர்வசித்து Sarvajith 2007–2008
22. சர்வதாரி Sarvadhari 2008–2009
23. விரோதி Virodhi 2009–2010
24. விக்ருதி Vikruthi 2010–2011
25. கர Kara 2011–2012
26. நந்தன Nandhana 2012–2013
27. விஜய Vijaya 2013–2014
28. ஜய Jaya 2014–2015
29. மன்மத Manmatha 2015–2016
30. துன்முகி Dhunmuki 2016–2017
31. ஹேவிளம்பி Hevilambi 2017–2018
32. விளம்பி Vilambi 2018–2019
33. விகாரி Vikari 2019–2020
34. சார்வரி Sarvari 2020–2021
35. பிலவ Plava 2021–2022
36. சுபகிருது Subakrith 2022–2023
37. சோபகிருது Sobakrith 2023–2024
38. குரோதி Krodhi 2024–2025
39. விசுவாசுவ Visuvaasuva 2025–2026
40. பரபாவ Parabhaava 2026–2027
41. பிலவங்க Plavanga 2027–2028
42. கீலக Keelaka 2028–2029
43. சௌமிய Saumya 2029–2030
44. சாதாரண Sadharana 2030–2031
45. விரோதகிருது Virodhikrithu 2031–2032
46. பரிதாபி Paridhaabi 2032–2033
47. பிரமாதீச Pramaadhisa 2033–2034
48. ஆனந்த Aanandha 2034–2035
49. ராட்சச Rakshasa 2035–2036
50. நள Nala 2036–2037
51. பிங்கள Pingala 2037–2038
52. காளயுக்தி Kalayukthi 2038–2039
53. சித்தார்த்தி Siddharthi 2039–2040
54. ரௌத்திரி Raudhri 2040–2041
55. துன்மதி Dunmathi 2041–2042
56. துந்துபி Dhundubhi 2042–2043
57. ருத்ரோத்காரி Rudhrodhgaari 2043–2044
58. ரக்தாட்சி Raktakshi 2044–2045
59. குரோதன Krodhana 2045–2046
60. அட்சய Akshaya 2046–2047

உங்கள் கருத்து : comment