தமிழ்ப் பழமொழிகள் ‍'ச, சா' வில் ஆரம்பிக்கும்

சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும்.
சண்டிக் குதிரை நொண்டிச் சாரதி.
சத்தியமே வெல்லும், அசத்தியம் கொல்லும்.
சந்தியிலே அடித்ததற்குச் சாட்சியா?
சபையிலே நக்கீரன் அரசிலே விற்சேரன்.
சம்பளம் இல்லாத சேவகனும், கோபமில்லாத எசமானும்.
சருகைக் கண்டு தணலஞ்சுமா?
சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா?
சர்க்கரை என்று சொன்னால் தித்திக்குமா?
சாகிறவரைக்குவஞ் சங்கடமானால் வாழுகிறது எக்காலம்?
சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதிலும் சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம்.
சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன்.
சாண் ஏற முழம் சறுக்கிறது.
சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது.
சித்திரமும் கைப்பழக்கம்.
சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்.
சின்ன மீனைப் போட்டுப் பெரிய மீனைப் பிடி.

உங்கள் கருத்து : comment