செய்ந்நன்றி அறிதல்

 1. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
  வானகமும் ஆற்றல் அரிது.
  1
 2. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
  ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
  2
 3. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
  நன்மை கடலின் பெரிது.
  3
 4. தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
  கொள்வர் பயன்தெரி வார்.
  4
 5. உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
  செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.
  5
 6. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
  துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.
  6
 7. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
  விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.
  7
 8. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
  அன்றே மறப்பது நன்று.
  8
 9. கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
  ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.
  9
 10. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
  செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.
  10

உங்கள் கருத்து : comment