கல்வி

 1. கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
  நிற்க அதற்குத் தக..
  391
 2. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
  கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.
  392
 3. கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
  புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
  393
 4. உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
  அனைத்தே புலவர் தொழில்.
  394
 5. உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
  கடையரே கல்லா தவர்.
  395
 6. தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
  கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
  396
 7. யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
  சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.
  397
 8. ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
  எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
  398
 9. தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
  காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
  399
 10. கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
  மாடல்ல மற்றை யவை.
  400

உங்கள் கருத்து : comment