ஒழுக்கமுடைமை

 1. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
  உயிரினும் ஓம்பப் படும்.
  1
 2. பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
  தேரினும் அஃதே துணை.
  2
 3. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
  இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.
  3
 4. மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
  பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.
  4
 5. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
  ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.
  5
 6. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
  ஏதம் படுபாக் கறிந்து.
  6
 7. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
  எய்துவர் எய்தாப் பழி.
  7
 8. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
  என்றும் இடும்பை தரும்.
  8
 9. ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
  வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.
  9
 10. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
  கல்லார் அறிவிலா தார்
  10

உங்கள் கருத்து : comment