இறைமாட்சி

 1. படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
  உடையான் அரசருள் ஏறு.
  381
 2. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
  எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.
  382
 3. தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
  நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.
  383
 4. அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
  மானம் உடைய தரசு.
  384
 5. இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
  வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
  385
 6. காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
  மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்
  386
 7. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
  தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.
  387
 8. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
  இறையென்று வைக்கப் படும்.
  388
 9. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
  கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.
  389
 10. கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
  உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.
  390

உங்கள் கருத்து : comment