அழுக்காறாமை

 1. ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
  அழுக்காறு இலாத இயல்பு.
  1
 2. விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
  அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.
  2
 3. அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
  பேணாது அழுக்கறுப் பான்.
  3
 4. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
  ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.
  4
 5. அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
  வழுக்காயும் கேடீன் பது.
  5
 6. கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
  உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.
  6
 7. அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
  தவ்வையைக் காட்டி விடும்.
  7
 8. அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
  தீயுழி உய்த்து விடும்.
  8
 9. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
  கேடும் நினைக்கப் படும்.
  9
 10. அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
  பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment