9 ட்விட்டர் ஹேக் : உங்களது ட்வீட் செய்யும் திறனை அதிகரிக்கும்

Gears

9 Twitter hacks that will supercharge your Tweeting powers

10 Twitter Addons or Plug-ins or Tools You should know about

Click on the caption links to reach your favorite tools and superpower your tweeting ability.

பல‌ போட்டியாளர்களுக்கு நடுவே சிறந்து விளங்கும் ட்விட்டர் தளத்தின் ம‌திப்பினை கூட்ட உதவுவது டுவிட்டர் மேடையின் (Twitter Platform) மேல் கட்டப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு பயன்பாடுகள் (Third-party apps), நீட்சிகளை (add-ons) மற்றும் செருகுப் பயன்பாட்டுகளாகும் (plug-ins). இதோ உங்களுக்காக‌ ட்விட்டர் பயனை மேம்படுத்தும் இலவச‌ கருவிகளை அடுத்ததாக‌க் காணலாம்.டுவிட்டர் ஹேக்ஸ் (Twitter Hacks)

Auto Refresh for Twitter

Auto Refresh for Twitter

Chrome Extension

Free

Blind Twitter

Blind Twitter

Chrome Extension

Free

Blind Twitter

Buffer

Third Party Tool

Free, Paid

Direct Messenger

Direct Messenger

Mobile App

Free

Direct Messenger

Filta

Web App.

Free

Nuzzel App

Nuzzel

Mobile App

Free

Parrot Read web App

Parrot Read

Web App.

Free

spoiler shield web App

Spoiler Shield

Mobile App

Free

IFTTT  web App

IFTTT

Web App

Free

நாள் : 02.05.2016 திருத்தம் : 05.07.2016

புதியவை / Recent Articles