வினைசெயல்வகை

 1. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
  தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.
  671
 2. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
  தூங்காது செய்யும் வினை.
  672
 3. ஙல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
  செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.
  673
 4. வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
  தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
  674
 5. பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
  இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
  675
 6. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
  படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.
  676
 7. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
  உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.
  677
 8. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
  யானையால் யானையாத் தற்று.
  678
 9. நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
  ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
  679
 10. உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
  கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
  680

உங்கள் கருத்து : comment