ஊக்கமுடைமை

 1. உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
  உடையது உடையரோ மற்று.
  581
 2. உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
  நில்லாது நீங்கி விடும்.
  582
 3. ஆக்கம் இழந்தேம்என்று அல்லாவார் ஊக்கம்
  ஒருவந்தம் கைத்துஉடை யார்.
  583
 4. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
  ஊக்க முடையா னுழை.
  584
 5. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
  உள்ளத் தனையது உயர்வு.
  585
 6. உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
  தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.
  586
 7. சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
  பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
  587
 8. உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
  வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.
  588
 9. பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
  வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.
  589
 10. உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
  மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
  590

உங்கள் கருத்து : comment