கடவுள் வாழ்த்து

 1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
  பகவன் முதற்றே உலகு.
  1
 2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
  நற்றாள் தொழாஅர் எனின்
  2
 3. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
  நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
  3
 4. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
  யாண்டும் இடும்பை இல.
  4
 5. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
  பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.
  5
 6. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
  நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.
  6
 7. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
  மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.
  7
 8. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
  பிறவாழி நீந்தல் அரிது.
  8
 9. கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
  தாளை வணங்காத் தலை.
  9
 10. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
  இறைவன் அடிசேரா தார்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment