அமைச்சு

 1. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
  அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.
  631
 2. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
  ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.
  632
 3. பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
  பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.
  633
 4. தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
  சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.
  634
 5. அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
  திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.
  635
 6. மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
  யாவுள முன்நிற் பவை.
  636
 7. செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
  இயற்கை அறிந்து செயல்.
  637
 8. அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
  உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
  638
 9. பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
  எழுபது கோடி உறும்.
  639
 10. முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
  திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
  640

உங்கள் கருத்து : comment