பெண்வழிச்சேறல்

 1. மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழையார்
  வேண்டாப் பொருளும் அது.
  901
 2. பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
  நாணாக நாணுத் தரும்.
  902
 3. இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
  நல்லாருள் நாணுத் தரும்.
  903
 4. மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்
  வினையாண்மை வீறெய்த லின்று.
  904
 5. இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
  நல்லார்க்கு நல்ல செயல்.
  905
 6. இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாள்
  அமையார்தோள் அஞ்சு பவர்.
  906
 7. பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
  பெண்ணே பெருமை உடைத்து.
  907
 8. நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
  பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர்.
  908
 9. அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
  பெண்ஏவல் செய்வார்கண் இல்.
  909
 10. எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்
  பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்.
  910

உங்கள் கருத்து : comment