வெளியிட்ட தேதி : 13.02.2014

Author: Shankaracharya

mudaa karaatta mOdakaM sadaa vimukti saadhakam |
kaLaadharaavataMsakaM vilaasilOka rakShakam |
anaayakaika naayakaM vinaaSitEbha daityakam |
nataaSubhaaSu naaSakaM namaami taM vinaayakam || 1 ||

natEtaraati bheekaraM navOditaarka bhaasvaram |
namatsuraari nirjaraM nataadhikaapadudDharam |
surESvaraM nidheeSvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamaaSrayE paraatparaM nirantaram || 2 ||

samasta lOka SankaraM nirasta daitya kunjaram |
darEtarOdaraM varaM varEbha vaktramakSharam |
kRupaakaraM kShamaakaraM mudaakaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutaaM namaskarOmi bhaasvaram || 3 ||

akinchanaarti maarjanaM chirantanOkti bhaajanam |
puraari poorva nandanaM suraari garva charvaNam |
prapancha naaSa bheeShaNaM dhananjayaadi bhooShaNam |
kapOla daanavaaraNaM bhajE puraaNa vaaraNam || 4 ||

nitaanta kaanti danta kaanti manta kaanti kaatmajam |
achintya roopamanta heena mantaraaya kRuntanam |
hRudantarE nirantaraM vasantamEva yOginaam |
tamEkadantamEva taM vichintayaami santatam || 5 ||

mahaagaNESa pancharatnamaadarENa yOnvaham |
prajalpati prabhaatakE hRudi smaran gaNESvaram |
arOgataamadOShataaM susaahiteeM suputrataam |
samaahitaayu raShTabhooti mabhyupaiti sOchiraat ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.