ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம் | tamilgod.org

ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம்

Mrityunjaya Manasa Pooja Stotram in Tamil

ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம்

Mrityunjaya Manasa Pooja Stotram | Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in Tamil

கைலாஸே கமநீயரத்நக²சிதே கல்பத்³ருமூலே ஸ்தி²தம்
கர்பூரஸ்ப²டிகேந்து³ஸுந்த³ரதநும் காத்யாயநீஸேவிதம் ।
க³ங்கா³துங்க³தரங்க³ரஞ்ஜிதஜடாபா⁴ரம் க்ருபாஸாக³ரம்
கண்டா²லங்க்ருதஶேஷபூ⁴ஷணமமும் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 1 ॥

ஆக³த்ய ம்ருத்யுஞ்ஜய சந்த்³ரமௌளே
வ்யாக்⁴ராஜிநாலங்க்ருத ஶூலபாணே ।
ஸ்வப⁴க்தஸம்ரக்ஷணகாமதே⁴நோ
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வர பார்வதீஶ ॥ 2 ॥

பா⁴ஸ்வந்மௌக்திகதோரணே மரகதஸ்தம்பா⁴யுதாலங்க்ருதே
ஸௌதே⁴ தூ⁴பஸுவாஸிதே மணிமயே மாணிக்யதீ³பாஞ்சிதே ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராமரயோகி³புங்க³வக³ணைர்யுக்தே ச கல்பத்³ருமை꞉
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுஸ்தி²ரோ ப⁴வ விபோ⁴ மாணிக்யஸிம்ஹாஸநே ॥ 3 ॥

மந்தா³ரமல்லீகரவீரமாத⁴வீ-
-புந்நாக³நீலோத்பலசம்பகாந்விதை꞉ ।
கர்பூரபாடீரஸுவாஸிதைர்ஜலை-
-ராத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத்³யமுத்தமம் ॥ 4 ॥

ஸுக³ந்த⁴புஷ்பப்ரகரை꞉ ஸுவாஸிதை-
-ர்வியந்நதீ³ஶீதளவாரிபி⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
த்ரிலோகநாதா²ர்திஹரார்க்⁴யமாத³ரா-
-த்³க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸர்வவந்தி³த ॥ 5 ॥

ஹிமாம்பு³வாஸிதைஸ்தோயை꞉ ஶீதளைரதிபாவநை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ ஶுத்³தா⁴சமநமாசர ॥ 6 ॥

கு³ட³த³தி⁴ஸஹிதம் மது⁴ப்ரகீர்ணம்
ஸுக்⁴ருதஸமந்விததே⁴நுது³க்³த⁴யுக்தம் ।
ஶுப⁴கர மது⁴பர்கமாஹர த்வம்
த்ரிநயந ம்ருத்யுஹர த்ரிலோகவந்த்³ய ॥ 7 ॥

பஞ்சாஸ்த்ர ஶாந்த பஞ்சாஸ்ய பஞ்சபாதகஸம்ஹர ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் குரு ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 8 ॥

ஜக³த்த்ரயீக்²யாத ஸமஸ்ததீர்த²-
-ஸமாஹ்ருதை꞉ கல்மஷஹாரிபி⁴ஶ்ச ।
ஸ்நாநம் ஸுதோயை꞉ ஸமுதா³சர த்வம்
ம்ருத்யுஞ்ஜயாநந்தகு³ணாபி⁴ராம ॥ 9 ॥

ஆநீதேநாதிஶுப்⁴ரேண கௌஶேயேநாமரத்³ருமாத் ।
மார்ஜயாமி ஜடாபா⁴ரம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 10 ॥

நாநாஹேமவிசித்ராணி சீரசீநாம்ப³ராணி ச ।
விவிதா⁴நி ச தி³வ்யாநி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுதா⁴ரய ॥ 11 ॥

விஶுத்³த⁴முக்தாப²லஜாலரம்யம்
மநோஹரம் காஞ்சநஹேமஸூத்ரம் ।
யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ர-
-மாத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்திக³ம்ய ॥ 12 ॥

ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் க⁴நஸாரகுங்குமயுதம் கஸ்தூரிகாபூரிதம்
காலேயேந ஹிமாம்பு³நா விரசிதம் மந்தா³ரஸம்வாஸிதம் ।
தி³வ்யம் தே³வமநோஹரம் மணிமயே பாத்ரே ஸமாரோபிதம்
ஸர்வாங்கே³ஷு விளேபயாமி ஸததம் ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீவிபோ⁴ ॥ 13 ॥

அக்ஷதைர்த⁴வளைர்தி³வ்யை꞉ ஸம்யக்திலஸமந்விதை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ பூஜயாமி வ்ருஷத்⁴வஜ ॥ 14 ॥

சம்பகபங்கஜகுரவககுந்தை³꞉ கரவீரமல்லிகாகுஸுமை꞉ ।
விஸ்தாரய நிஜமகுடம் ம்ருத்யுஞ்ஜய புண்ட³ரீகநயநாப்த ॥ 15 ॥

மாணிக்யபாது³காத்³வந்த்³வே மௌநிஹ்ருத்பத்³மமந்தி³ரே ।
பாதௌ³ ஸத்பத்³மஸத்³ருஶௌ ம்ருத்யுஞ்ஜய நிவேஶய ॥ 16 ॥

மாணிக்யகேயூரகிரீடஹாரை꞉
காஞ்சீமணிஸ்தா²பிதகுண்ட³லைஶ்ச ।
மஞ்ஜீரமுக்²யாப⁴ரணைர்மநோஜ்ஞை-
-ரங்கா³நி ம்ருத்யுஞ்ஜய பூ⁴ஷயாமி ॥ 17 ॥

க³ஜவத³நஸ்கந்த³த்⁴ருதே-
-நாதிஸ்வச்சே²ந சாமரயுகே³ந ।
க³ளத³ளகாநநபத்³மம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பா⁴வயாமி ஹ்ருத்பத்³மே ॥ 18 ॥

முக்தாதபத்ரம் ஶஶிகோடிஶுப்⁴ரம்
ஶுப⁴ப்ரத³ம் காஞ்சநத³ண்ட³யுக்தம் ।
மாணிக்யஸம்ஸ்தா²பிதஹேமகும்ப⁴ம்
ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ॥ 19 ॥

மணிமுகுரே நிஷ்படலே
த்ரிஜக³த்³கா³டா⁴ந்த⁴காரஸப்தாஶ்வே ।
கந்த³ர்பகோடிஸத்³ருஶம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பஶ்ய வத³நமாத்மீயம் ॥ 20 ॥

கர்பூரசூர்ணம் கபிலாஜ்யபூதம்
தா³ஸ்யாமி காலேயஸமாந்விதைஶ்ச ।
ஸமுத்³ப⁴வம் பாவநக³ந்த⁴தூ⁴பிதம்
ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க³ம் பரிகல்பயாமி ॥ 21 ॥

வர்தித்ரயோபேதமக²ண்ட³தீ³ப்த்யா
தமோஹரம் பா³ஹ்யமதா²ந்தரம் ச ।
ஸாஜ்யம் ஸமஸ்தாமரவர்க³ஹ்ருத்³யம்
ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய வம்ஶதீ³பம் ॥ 22 ॥

ராஜாந்நம் மது⁴ராந்விதம் ச ம்ருது³ளம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்தி²தம்
ஹிங்கூ³ஜீரகஸந்மரீசிமிலிதை꞉ ஶாகைரநேகை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஶாகம் ஸம்யக³பூபஸூபஸஹிதம் ஸத்³யோக்⁴ருதேநாப்லுதம்
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய விபோ⁴ ஸாபோஶநம் பு⁴ஜ்யதாம் ॥ 23 ॥

கூஶ்மாண்ட³வார்தாகபடோலிகாநாம்
ப²லாநி ரம்யாணி ச காரவல்ல்யா ।
ஸுபாகயுக்தாநி ஸஸௌரபா⁴ணி
ஶ்ரீகண்ட² ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்ஷயேஶ ॥ 24 ॥

ஶீதளம் மது⁴ரம் ஸ்வச்ச²ம் பாவநம் வாஸிதம் லகு⁴ ।
மத்⁴யே ஸ்வீகுரு பாநீயம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 25 ॥

ஶர்கராமிலிதம் ஸ்நிக்³த⁴ம் து³க்³தா⁴ந்நம் கோ³க்⁴ருதாந்விதம் ।
கத³ளீப²லஸம்மிஶ்ரம் பு⁴ஜ்யதாம் ம்ருத்யுஸம்ஹர ॥ 26 ॥

கேவலமதிமாது⁴ர்யம்
து³க்³தை⁴꞉ ஸ்நிக்³தை⁴ஶ்ச ஶர்கராமிலிதை꞉ ।
ஏலாமரீசமிலிதம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய தே³வ பு⁴ங்க்ஷ்வ பரமாந்நம் ॥ 27 ॥

ரம்பா⁴சூதகபித்த²கண்ட²கப²லைர்த்³ராக்ஷாரஸஸ்வாது³ம-
-த்க²ர்ஜூரைர்மது⁴ரேக்ஷுக²ண்ட³ஶகலை꞉ ஸந்நாரிகேலாம்பு³பி⁴꞉ ।
கர்பூரேண ஸுவாஸிதைர்கு³ட³ஜலைர்மாது⁴ர்யயுக்தைர்விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பூரய த்ரிபு⁴வநாதா⁴ரம் விஶாலோத³ரம் ॥ 28 ॥

மநோஜ்ஞரம்பா⁴வநக²ண்ட³க²ண்டி³தா-
-ந்ருசிப்ரதா³ந்ஸர்ஷபஜீரகாம்ஶ்ச ।
ஸஸௌரபா⁴ந்ஸைந்த⁴வஸேவிதாம்ஶ்ச
க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய லோகவந்த்³ய ॥ 29 ॥

ஹிங்கூ³ஜீரகஸஹிதம்
விமலாமலகம் கபித்த²மதிமது⁴ரம் ।
பி³ஸக²ண்டா³ம்ˮல்லவணயுதா-
-ந்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ஜக³தீ³ஶ ॥ 30 ॥

ஏலாஶுண்டீ²ஸஹீதம்
த³த்⁴யந்நம் சாருஹேமபாத்ரஸ்த²ம் ।
அம்ருதப்ரதிநிதி⁴மாட்⁴யம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பு⁴ஜ்யதாம் த்ரிலோகேஶ ॥ 31 ॥

ஜம்பீ³ரநீராஞ்சிதஶ்ருங்க³பே³ரம்
மநோஹராநம்லஶலாடுக²ண்டா³ன் ।
ம்ருதூ³பத³ம்ஶாந்ஸஹஸோபபு⁴ங்க்ஷ்வ
ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீகருணாஸமுத்³ர ॥ 32 ॥

நாக³ரராமட²யுக்தம்
ஸுலலிதஜம்பீ³ரநீரஸம்பூர்ணம் ।
மதி²தம் ஸைந்த⁴வஸஹிதம்
பிப³ ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய க்ரதுத்⁴வம்ஸின் ॥ 33 ॥

மந்தா³ரஹேமாம்பு³ஜக³ந்த⁴யுக்தை-
-ர்மந்தா³கிநீநிர்மலபுண்யதோயை꞉ ।
க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய பூர்ணகாம
ஶ்ரீமத்பராபோஶநமப்⁴ரகேஶ ॥ 34 ॥

க³க³நது⁴நீவிமலஜலை-
-ர்ம்ருத்யுஞ்ஜய பத்³மராக³பாத்ரக³தை꞉ ।
ம்ருக³மத³சந்த³நபூர்ணம்
ப்ரக்ஷாலய சாரு ஹஸ்தபத³யுக்³மம் ॥ 35 ॥

பும்நாக³மல்லிகாகுந்த³வாஸிதைர்ஜாஹ்நவீஜலை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ புநராசமநம் குரு ॥ 36 ॥

மௌக்திகசூர்ணஸமேதை-
-ர்ம்ருக³மத³க⁴நஸாரவாஸிதை꞉ பூகை³꞉ ।
பர்ணை꞉ ஸ்வர்ணஸமாநை-
-ர்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி தாம்பூ³லம் ॥ 37 ॥

நீராஜநம் நிர்மலதீ³ப்திமத்³பி⁴-
-ர்தீ³பாங்குரைருஜ்ஜ்வலமுச்ச்²ரிதைஶ்ச ।
க⁴ண்டாநிநாதே³ந ஸமர்பயாமி
ம்ருத்யுஞ்ஜயாய த்ரிபுராந்தகாய ॥ 38 ॥

விரிஞ்சிமுக்²யாமரப்³ருந்த³வந்தி³தே
ஸரோஜமத்ஸ்யாங்கிதசக்ரசிஹ்நிதே ।
த³தா³மி ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத³பங்கஜே
ப²ணீந்த்³ரபூ⁴ஷே புநரர்க்⁴யமீஶ்வர ॥ 39 ॥

பும்நாக³நீலோத்பலகுந்த³ஜாஜீ-
-மந்தா³ரமல்லீகரவீரபங்கஜை꞉ ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் பி³ல்வத³ளைஸ்துலஸ்யா
ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க்⁴ரௌ விநிவேஶயாமி ॥ 40 ॥

பதே³ பதே³ ஸர்வதமோநிக்ருந்தநம்
பதே³ பதே³ ஸர்வஶுப⁴ப்ரதா³யகம் ।
ப்ரத³க்ஷிணம் ப⁴க்தியுதேந சேதஸா
கரோமி ம்ருத்யுஞ்ஜய ரக்ஷ ரக்ஷ மாம் ॥ 41 ॥

நமோ கௌ³ரீஶாய ஸ்ப²டிகத⁴வளாங்கா³ய ச நமோ
நமோ லோகேஶாய ஸ்துதவிபு³த⁴ளோகாய ச நம꞉ ।
நம꞉ ஶ்ரீகண்டா²ய க்ஷபிதபுரதை³த்யாய ச நமோ
நம꞉ பா²லாக்ஷாய ஸ்மரமத³விநாஶாய ச நம꞉ ॥ 42 ॥

ஸம்ஸாரே ஜநிதாபரோக³ஸஹிதே தாபத்ரயாக்ரந்தி³தே
நித்யம் புத்ரகளத்ரவித்தவிளஸத்பாஶைர்நிப³த்³த⁴ம் த்³ருட⁴ம் ।
க³ர்வாந்த⁴ம் ப³ஹுபாபவர்க³ஸஹிதம் காருண்யத்³ருஷ்ட்யா விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய ஸதா³ மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வர ॥ 43 ॥

ஸௌதே⁴ ரத்நமயே நவோத்பலத³ளாகீர்ணே ச தல்பாந்தரே
கௌஶேயேந மநோஹரேண த⁴வளேநாச்சா²தி³தே ஸர்வஶ꞉ ।
கர்பூராஞ்சிததீ³பதீ³ப்திமிலிதே ரம்யோபதா⁴நத்³வயே
பார்வத்யா꞉ கரபத்³மலாலிதபத³ம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 44 ॥

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³விளஸது³பசாரைரபி⁴மதை-
-ர்மந꞉ பத்³மே ப⁴க்த்யா ப³ஹிரபி ச பூஜாம் ஶுப⁴கரீம் ।
கரோதி ப்ரத்யூஷே நிஶி தி³வஸமத்⁴யே(அ)பி ச புமா-
-ந்ப்ரயாதி ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயபத³மநேகாத்³பு⁴தபத³ம் ॥ 45 ॥

ப்ராதர்லிங்க³முமாபதேரஹரஹ꞉ ஸந்த³ர்ஶநாத்ஸ்வர்க³த³ம்
மத்⁴யாஹ்நே ஹயமேத⁴துல்யப²லத³ம் ஸாயந்தநே மோக்ஷத³ம் ।
பா⁴நோரஸ்தமயே ப்ரதோ³ஷஸமயே பஞ்சாக்ஷராராத⁴நம்
தத்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டப²லத³ம் ஸத்³யோ(அ)நவத்³யம் த்³ருட⁴ம் ॥ 46 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீ ம்ருத்யுஞ்ஜய மாநஸிகபூஜா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம்

ஈஸ்வரனை, பரமேஸ்வரனை மனத்தில் நிறுத்தி தியானம் செய்வதற்கான‌ சமஸ்கிருத் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு உயிரினமும் மகிழ்ச்சியையும் நீண்ட ஆயுளையும் விரும்புகிறது. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் மிகவும் நிச்சயமற்ற அம்சம் அதன் நீண்ட ஆயுள். இது பல்வேறு காரணிகளால் பாதிக்கப்படலாம். ம்ருதுஞ்சயா என்பது சிவபெருமானின் அம்சமாகும், இது அகால மரணத்தைத் தடுக்கிறது மற்றும் ஒருவரின் கர்ம சுழற்சிக்கு ஏற்ப முழு வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்துகிறது.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us