1. நிலா நிலா ஓடி வா
    நில்லாமல் ஓடி வா
    மலை மேலே ஏறி வா
    மல்லிகைப் பூ கொண்டு வா
    பட்டம் போல பறந்து வா
    பம்பரம் போல் சுற்றி வா.