ஸ்ரீ ருத்ரம் பிரதோஷ பாடல் வரிகள்

வெளியிட்ட தேதி : 16.01.2020

ஸ்ரீ ருத்ரம் பிரதோஷ பூஜை பாடல் வரிகள். செல்வ வளம் பெருக‌ சொல்ல வேண்டிய‌ ஸ்ரீ ருத்ரம் - Sri Rudram Pradosham Sivan Song Tamil Lyrics with meaning.
ஶ்ரீ ருத்ரம் தமிழில் வரிகள்

சினங்கொண்ட சிவனையும், அவரது ஆயுதங்களையும் வணங்கி, சாந்தமடைய வேண்டுதல்

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - முதல் அனுவாகம்

 1. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய

  ஓம் நமஸ்தே ருத்ர-மன்யவ உதோத இஷவே நம: நமஸ்தே அஸ்து
  தன்வனே பாஹுப்யா முத தே நம:

  யாத இஷு: ஸிவதமா ஸிவம் பபூவ தே தனு: ஸிவா ஸரவ்யா
  யா தவ தயா நோ ருத்ர ம்ருடயா

  யா தே ருத்ர ஸிவா தனூ-ரகோரபாப காஸினீ தயா நஸ்-தனுவா
  ஸந்தமயா கிரிஸந்தாபிசாகஸீஹி

  யாமிஷும் கிரிஸந்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்தவே ஸிவாம் கிரித்ர
  தாம் குரு மா ஹிம் ஸீ: புருஷம் ஜகத்

  ஸிவேன வசஸா த்வா கிரிஸாச்சா வதாமஸி யதா ந:
  ஸர்வமிஜ்- ஜகதயக்ஷ்ம ஸுமனா அஸத்

  அத்யவோசததி வக்தா ப்ரதமோ தைவ்யோ பிஷக் அஹீஸ்ச
  ஸர்வான் ஜம்பயன்த்-ஸர்வாஸ்ச யாது தான்ய:

  அஸெள யஸ்தாம்ரோ அருண உத பப்ரு: ஸுமங்கல: யே
  சேமா ருத்ரா அபிதோ திக்ஷú ஸ்ரிதா: ஸஹஸ்ரஸோ-வைஷா
  ஹேட ஈமஹே

  அஸெள யோ-வஸர்ப்பதி நீலக்ரீவோ விலோஹித: உதைனம்
  கோபா அத்ருஸன்-னத்ருஸன்னுதஹார்ய: உதைனம் விஸ்வா
  பூதானி ஸ த்ருஷ்டோ ம்ருடயாதி ந:

  நமோ அஸ்து நீலக்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷõய மீடுஷே அதோ யே
  அஸ்ய ஸத்வானோ ஹம் தேப்யோக்ரந் நம:

  ப்ரமுஞ்ச தன்வனஸ்த்வ-முபயோ-ரார்த்னியோர்-ஜ்யாம் யாஸ்ச தே
  ஹஸ்த இஷவ: பரா தா பகவோ வப

  அவதத்ய தனுஸ்த்வ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸதேஷுதே நிஸீர்ய
  ஸல்யானாம் முகா ஸிவோ ந: ஸுமனா பவ

  விஜ்யம் தனு: கபர்திநோ விஸல்யோ பாணவா உத அநேஸந்
  நஸ்யேஷவ ஆபுரஸ்ய நிஷங்கதி:

  யா தே ஹேதிர்-மீடுஷ்டம ஹஸ்தே பபூவ தே தனு: தயா
  ஸ்மான் விஸ்வதஸ்த்வ-மயக்ஷ்மயா பரிப்புஜ

  நமஸ்தே அஸ்த்வாயுதாயானாததாய த்ருஷ்ணவே உபாப்-யாமுத
  தே நமோ பாஹுப்யாம் தவ தன்வனே

  பரி-தே-தன்வனோ ஹேதி-ரஸ்மான்-வ்ருணக்து விஸ்வத: அதோ ய
  இஷுதிஸ்தவாரே அஸ்மந்-நிதேஹி தம்

  நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மஹாதேவாய
  த்ர்யம்பகாய த்ரிபுராந்தகாய த்ரிகாக்நி-காலாய காலாக்நி-ருத்ராய
  நீலகண்டாய ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸர்வேஸ்வராய ஸதாஸிவாய ஸ்ரீமன்
  மஹாதேவாய நம:

 2. ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - இரண்டாவது அனுவாகம்

 3. நமோ ஹிரண்ய பாஹவே ஸேனான்யே
  திஸாம் ச பதயே நமோ நமோ
  நமோ வ்ரு÷க்ஷப்யோ ஹரிகேஸோப்ய: பஸூனாம் பதயே நமோ நம:

  நம: ஸஸ்பிஞ்ஜராய த்விஷீமதே பதீனாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ பப்லுஸாய விவ்யாதிநே ன்னானாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ ஹரிகேஸாயோபவீதிநே புஷ்டானாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ பவஸ்ய ஹேத்யை ஜகதாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ ருத்ராயாததாவிநே ÷க்ஷத்ராணாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ ஸூதாயாஹந்த்யாய வனானாம் பதயே நமோ நமோ

  நமோ ரோஹிதாய ஸ்தபதயே வ்ருக்ஷõணாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ மந்த்ரிணே வாணிஜாய கக்ஷõணாம் பதயே நமோ நமோ
  புநமோ வந்தயே வாரிவஸ்க்ருதாயௌஷதீனாம் பதயே நமோ நம:
  நமோ உச்சைர்கோஷாயாக்ரந்தயதே பத்தீனாம் பதயே நமோ நம:
  நம: க்ருத்ஸ்னவீதாய தாவதே ஸத்வனாம் பதயே நம:

 4. ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - மூன்றாவது அனுவாகம்

 5. நம: ஸஹமாநாய நிவ்யாதிந ஆவ்யாதிநீனாம் பதயே நமோ நம:
  நம: ககுபாய நிஷங்கிணே ஸ்தேநானாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ நிஷங்கிண இஷுதிமதே தஸ்கராணாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ஸ்தாயூனாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ நிசேரவே பரிசராயாரண்யானாம் பதயே நமோ நம:
  நமோ ஸ்ருகாவிப்யோ ஜிகா ஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பதயே நமோ நமோ
  நமோ ஸிமத்ப்யோ நக்தம் சரத்ப்ய: ப்ரக்ருந்தானாம் பதயே நமோ நம:
  நமோ உஷ்ணீஷிணே கிரிசராய குலுஞ்சானாம் பதயே நமோ நம:

  நமோ இஷுமத்ப்யோ தன்வாவிப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம: ஆதன்வானேப்ய: ப்ரதிததானேப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம: ஆயச்சத்ப்யோ விஸ்ருஜத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ ஸ்யத்ப்யோ வித்த்யத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம: ஆஸீநேப்ய: ஸயானேப்யஸ்ச வோ நமோ நமஸ்
  நமோ திஷ்டத்ப்யோ தாவத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நம::
  நம: ஸபாப்ய: ஸபாபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ அஸ்வேப்யோ ஸ்வபதிப்யஸ்ச வோ நம:

 6. ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - நான்காவது அனுவாகம்

 7. நம ஆவ்யாதினீப்யோ விவித்யந்தீப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம உகணாப்யஸ்-த்ரு ஹதீப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ க்ருத்ஸேப்யோ க்ருத்ஸபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ வ்ராதேப்யோ வ்ராதபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ கணேப்யோ கணபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ விரூபேப்யோ விஸ்வரூபேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ மஹத்ப்ய: க்ஷúல்லகேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ ரதிப்யோ ரதேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

  நமோ ஸேநாப்ய: ஸேநானிப்யஸ்ச வோ நமோ நம:
  நம: க்ஷத்த்ருப்ய: ஸங்க்ரஹீத்ருப்யஸ்ச வோ நமோ நமஸ்
  நம: தக்ஷப்யோ ரதகாரேப்யஸ்ச வோ நமோ நம:
  நநம:குலாலேப்ய: கர்மாரேப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம: புஞ்ஜிஷ்டேப்யோ நிஷாதேப்யஸ்ச வோ நமோ நம
  நம: இஷுக்ருத்ப்யோ தன்வக்ருத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ
  நமோ ம்ருகயுப்ய: ஸ்வனிப்யஸ்ச வோ நமோ நம:
  நம: ஸ்வப்ய: ஸ்வபதிப்யஸ்ச வோ நம:

 8. ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - ஐந்தாவது அனுவாகம்

 9. நமோ பவாய ச ருத்ராய ச
  நம: ஸர்வாய ச பஸுபதயே ச
  நமோ நீலக்ரீவாய ச ஸிதிகண்டாய ச
  நம: கபர்தினே ச வ்யுப்தகேஸாய ச
  நம: ஸஹஸ்ராக்ஷõய ச ஸததன்வனே ச
  நமோ கிரிஸாய ச ஸிபிவிஷ்டாய ச
  நமோ மீடுஷ்டமாய சேஷுமதே ச
  நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமனாய ச
  நமோ ப்ருஹதே ச வர்ஷீயஸே ச
  நமோ வ்ருத்தாய ச ஸம்வ்ருத்த்வனே ச

  நமோ அக்ரியாய ச ப்ரதமாய ச
  நம ஆஸவே சாஜிராய ச
  நம: ஸீக்ரியாய ச ஸீப்யாய ச
  நம ஊர்ம்யாய சாவஸ்வன்யாய ச
  நம: ஸ்ரோதஸ்யாய ச த்வீப்யாய ச

 10. ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் - நமகம் - ஆறாவது அனுவாகம்

 11. நமோ ஜ்யேஷ்டாய ச கனிஷ்டாய ச
  நம: பூர்வஜாய சாபரஜாய ச
  நமோ மத்யமாய சாபகல்பாய ச
  நமோ ஜகன்யாய ச புத்னியாய ச
  நம: ஸோப்யாய ச ப்ரதிஸர்யாய ச
  நமோ யாம்யாய ச ÷க்ஷம்யாய ச
  நம உர்வர்யாய ச கல்யாய ச
  நம: ஸ்லோக்யாய சாவஸான்யாய ச
  நமோ வன்யாய ச கக்ஷ்யாய ச
  நம: ஸ்ரவாய ச ப்ரதிஸ்ரவாய ச

  நம ஆஸுஷேணாய சாஸுரதாய ச
  நம: ஸூராய சாவபிந்ததே ச
  நமோ வர்மிணே ச வரூதினே ச
  நமோ பில்மினே ச கவசினே ச
  நம: ஸ்ருதாய ச ஸ்ருதஸேனாய ச

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.