குன்றக்குடிப் பதிகம் | tamilgod.org

குன்றக்குடிப் பதிகம்

Kundrakudi pathigam in Tamil

குன்றக்குடிப் பதிகம் | Kundrakudi pathigam

பூரணி பராசக்தி தேவியம் மைதரும்
புதல்வனே பொதிகை மலைவாழ்
புகலரிய குருமுனிக்கு முத்தமிழ் உரைத்திடும்
புலவனே புலவர் கோனே
காரணி கரைகண்ட ருக்குவுப தேசமது
கருதுமெய் ஞான குருவே
கண்களீ ராறுடைய கர்த்தனே சுத்தனே
கரியவண் டார் கடப்பம்
தாரணியு மார்பனே தமிழ்கொண்டு நக்கீரர்
தன்துயர் தவிர்த்தருள் செய்
சக்திவடி வேல்கரத் தணியுமுரு கையனே
தணையர்தந் தருள் புரிகுவாய்
கோரமிகு சூரசங் காரசிங் காரனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

கந்தா சிலம்பா கரங்களீ ராறுடைய
காங்கேயா கார்த்தி கேயா
கருணைதரு முருகா குகாசண்மு காவிசா
காவேல ணிந்த குழகா
மந்தா கினிக்கினிய மைந்தா மயூரகிரி
வாசா வுயர்ந்த தோகை
மயிலேறு சேவகா அயில்போலு இருநயன
மாதுதெய் வானை கணவா
செந்தா மரைத்தெரிவை கேள்வனய னுந்துதிசெய்
திவ்யசர ணார விந்தா
சீலாமெய் யன்பரனு கூலா வெனக்குநற்
சிறுவர்தந் தருள் புரிகுவாய்
கொந்தார் கடப்பமலர் மாலையணி மார்பனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

அமரா வதித்தலைவன் ஆனமுரு கையனே
ஆதி பன்னிரு கையனே
ஆறுமுகனே உமா தேவிமக னேயர
வணைச்செல் வனார் மருகனே
சமரா டியசூரர் பத்மமுத லசுரரைச்
சம்கார மேசெய்த வா
தாரணி வணங்குபரி பூரணா காரணா
சரவண பவா கடம்பா
எமராஜ னுக்குமஞ் சாமலெதிர் வார்த்தைகள்
இயம்பவா யது தந்திடும்
எந்தையே சந்ததிகள் தந்துனது தாளினை
ஏவல்கொண் டருள் புரிகுவாய்
குமரா குறிஞ்சிக்கும் இறைவனே குறவனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

பாகனைய கிளிமொழித் தெய்வகுஞ் சரிமாது
பாகனே வாகனே பொன்
பங்கயத் தயனைமுன் சிறைவைத்த குமரகுரு
பரனே பரஞ் சோதியே
நாகரிக மானநவ வீரர்க்கு முன்னவா
நாக முகவன் பின்னவா
நலமான அருணகிரி யானையாட் கொண்டகுரு
நாதனே வேத முதலே
மாகனக வரைமுதற் குன்றுதோ ராடல்புரி
மயில்வா கனக் கடவுளே
வரதனே குகனே சண்முகனே எனக்குநல்
மைந்தர்தந் தருள் புரிகுவாய்
கோகனக மாதுமண வாளன்மகிழ் மருகனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

தஞ்சமென அன்பினுடன் வந்தடையு மெய்யன்பர்
தமையா தரித்தருள் செய்
சண்முகா சதகோடி சூர்யப்ர காசனே
சந்த்ர வதனச் சுந்தரா
கஞ்சமலர் வாழுமுக மொருநாலும் மிருநாலும்
கண்ணுமுள வேத னுக்குங்
காமமிகு காமன் தனக்குமுயர் மைத்துனா
கலச முனிவன் கும்பிடுஞ்
செஞ்சரண பங்கேரு கர்த்தனே சுத்தனே
செல்வச் சிகண்டி மலைவாழ்
தேவாதி தேவனே என்றனுக் கறிவுடைய
சிறுவர்தந் தருள் புரிகுவாய்
குஞ்சர முகற்கிணைய பச்சைமயில் வாகனா
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

விண்டலத் தினின்மேவு முப்பத்து முக்கோடி
விண்ணவரும் முனி வோர்களும்
வெள்ளைவா ரணமீதில் ஏறுபுலி சாயுதனும்
விஞ்சையரும் அள கேசனும்
மண்டலத் தவரும்நீள் பாதலத் தவருமுடி
மன்னரும் விளங்க நன்னாள் மறையுமறை யோனுமம்
புலியும் ஆதித்தனொடு மதனனும் பேய் முலைப்பால்
உண்டவச் சுதனுமலர் தூவித்தினம் பணியும்
உபய சரணார விந்தா
உன்னையே நம்பினேன் என்றனுக் குச்சிறுவர்
உதவியே அருள் புரிகுவாய்
கொண்டலொத் திடுகருங் குழலுநூல் இடையுமுள
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே.

முடியாறு டைக்குமர குருபரா சதுர்வேத
முதல்வனே கருணா நிதி
மும்மதம் பொழிவேழ முகவன் தனக்கிளைய
முருகேச னேபரவை சூள்
படியார் வணங்குபொற் பாதார விந்தனே
படஅரவின் மேல் அடிக்கும்
பச்சைமால் மருகனே நெக்குநெக் குருகியே
பக்தியுட னேதுதி செயும்
அடியார் உளத்தினில் குடிகொண்டி ருக்குமென
அப்பனே ஒப்பி லாத
ஐயனே துய்யனே அறிவுடையசிறுவர்தந்
தருள் புரிகுவாய் சேவலம்
கொடியா கடப்பமலர் மாலையணி மார்பனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

சுந்தர நிறைந்திலகு கந்தவே ளேபால
சுப்ர மண்யக் கடவுளே
துரியவடிவே அரிய பெரியபொரு ளேபரஞ்
சோதியே கோதி லாத
மந்திர கிரிக்குநிகர் பன்னிரு புயத்தனே
மாயூர கிரி வாசனே
மாசிலா மணியே மிகு கருணைவெள்ளமே
வளர்சேவ லங் கொடியனே
அந்தரத் துறையா யிறங்குமால் மருகனே
அகிலமுழு துந் துதிக்கும்
ஆதியே சோதியே அறிவுடைய சிறுவர்தந்
தருள் புரிகுவாய் மஞ்செனுங்
கொந்தளக மும்பவள வாயும்வேல் விழியுமுள
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

வம்பனா கியசூர பத்மனொடு சிங்கமுகன்
வலியபுய பானு கோபன்
வஞ்சக் ரவுஞ்சன்முத லாவசுரர் தமையெலாம்
வடிவே லினால் மடித்து
உம்பரா னவர்கள்சிறை மீட்டும் இந்திரனுக்கு
உயர்ந்தமணி முடி தரித்து
ஓதரிய வானாடு குடியேற்றி வைத்தஜய
உல்லாச மிகு வாசனே
செம்பவள வாயனே அன்பர்கள் சகாயனே
தேடுதற் கரிய பொருளே
தேவாதி தேவனே யென்றனுக் கறிவுடைய
சிறுவர்தந் தருள் புரிகுவாய்
கும்பமுனி வர்க்கருள் புரிந்த குமரேசனே
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

திருவே உயர்ந்நவ ரசமிகுந் தேனே
தெவிட்டாத தெள் ளமுதமே
தித்திக்கும் மதுரமுக் கனியே கரும்பே
சிறந்த முத்தே ரத்னமே
அருவே விளங்கிவள அரியவுரு வேநல்ல
அகண்ட வடிவே அப்பனே
ஆதிநடு முடிவாகி எங்கும்நிறை சோதியே
அன்பர் வேண்டிய தளிக்கும்
தருவே சிகண்டிமலை தனில் வீற்றிருக்கின்ற
சாமியே முத்தி வித்தே
சண்முகா சரவண பவாகடம் பாசிறுவர்
தந் தருளுவாய் சிவாய
குருவே மயூரவா கனஅகில நாயகா
குறவள்ளி மண வாளனே
கொன்றைசூ டியகோல மன்றுளா டுவர்பால
குன்றை மாநகர் வேலனே

குன்றக்குடி பதிகம் விளக்கம் | Kundrakudi pathigam

10 பாக்கள் கொண்ட பதிகம். அழகு தமிழில் முருகன் புகழுரைக்கும் மாயூரகிரிப் பாடல்கள்
இந்தப் பதிகத்தின் சிறப்பு - குழந்தை வரம் வேண்டுவோர் அவசியம் படிக்க வேண்டிய பாடல், ஏனெனில் இதிலுள்ள வரிகள்
1) என்றனுக்கு அறிவுடைய சிறுவர்தந்தருள் புரிகுவாய்
2) என்றனுக்குச் சிறுவர் உதவியே அருள் புரிகுவாய்
3) தனையர் தந்தருள் புரிகுவாய்
4) நன் மைந்தர் தந்தருள் புரிகுவாய் என்று வருகின்றன.
குடும்பத்தில் கணவன் , மனைவி இருவரும் அமர்ந்து முருகனை வேண்டி இந்தப் பதிகம் படித்து வர குழந்தை வரம் உறுதி. சரி , குழந்தை பெற்றவர்கள் என்ன செய்யலாம் ?

இது பதிகம், ஆகையால் அவ்வாறே படிக்கலாம் வேண்டுமெனில் சிறுவர் வருமிடத்தில் செல்வமென மாற்றிக் கொள்ளலாம். செல்வம் 16 வகைப் படும் எனப் படித்துள்ளோம் . 16ல் எதை முருகன் நமக்கு அருள வேண்டுமோ அருளட்டுமே ?

1) எனக்கு நற் செல்வம் தந்தருள் புரிகுவை
2) எனக்கு வலிவுடைய செல்வம் தந்தருள் புரிகுவாய்

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

Follow Us

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us