ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் | tamilgod.org

ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம்

Sri Kumarasthavam Tamil Lyrics

ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் | Sri Kumarasthavam Tamil Lyrics

1. ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறுமுகத் தலைவனுக்கு வணக்கம்

2. ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறு சமயங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

3. ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறு திருக்கழுத்துக்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்

4. ஓம் ஷட்க்ரீட பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறு கிரீடங்களை அணிந்துள்ள தலைவனுக்கு வணக்கம்

5. ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ அறுகோணச் சக்கரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

6. ஓம் ஷட்கோஷ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறு தோத்திர நூல்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

7. ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஒன்பது வகையான செல்வங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

8. ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ பேரின்பச் செல்வத்தின் (முக்தியின்பம்) தலைவனுக்கு வணக்கம்

9. ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ அரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்

10. ஓம் ஸுரபதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ தேவர்கள் தலைவனுக்கு வணக்கம்

11. ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ நடனம் ஆடும் சிவனின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

12. ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆறெழுத்துத் தலைவனுக்கு வணக்கம்

13. ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ கவியரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்

14. ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ தவத்தினருக்கு அரசான தலைவனுக்கு வணக்கம்

15. ஓம் இகபர பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ இம்மை இன்பத்தையும் மறுமை இன்பத்தையும் அளிக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

16. ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ திருப்புகழ் பாடிய முனிவராகிய அருணகிரிநாதரின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

17. ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மிகுந்த வெற்றியையுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்

18. ஓம் நயநய பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மிக்க நன்மையும் இன்பமும் தரும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

19. ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ அழகுருவான தலைவனுக்கு வணக்கம்

20. ஓம் குஞ்சரீ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ தேவகுஞ்சரி எனும் தெய்வயானை அம்மையின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

21. ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ வள்ளியம்மை தலைவனுக்கு வணக்கம்

22. ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மற்போரில் வல்ல தலைவனுக்கு வணக்கம்

23. ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ கைவிடு படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

24. ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ கைவிடாப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

25. ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ சஷ்டி திதியில் அமைந்த கந்த விரத்தத் தலைவனுக்கு வணக்கம்

26. ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ வேள்வித் தலைவனுக்கு வணக்கம்

27. ஓம் அபேத பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ வேற்றுமையற்ற தலைவனுக்கு வணக்கம்

28. ஓம் ஸுபோத பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மெய்ஞ்ஞானம் அருளும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

29. ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ சேனைகளின் படைவகுப்புத் தலைவனுக்கு வணக்கம்

30. ஓம் மயூர பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மயூர நாதனுக்கு வணக்கம்

31. ஓம் பூத பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ பூத வீரர்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

32. ஓம் வேத பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ வேதங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

33. ஓம் புராண பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ புராணங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

34. ஓம் ப்ராண பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ ஆன்மாவின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

35. ஓம் பக்த பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ அடியார்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

36. ஓம் முக்த பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ பாச பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டவர்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்

37. ஓம் அகார பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ அகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

38. ஓம் உகார பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ உகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

39. ஓம் மகார பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்

40. ஓம் விகாச பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனுக்கு வணக்கம்

41. ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்

42. ஓம் பூதி பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ சகல ஐசுவரியங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

43. ஓம் அமார பதயே நமோ நம ஹ
ஓம் _ மாரனை எரித்த தலைவனுக்கு வணக்கம்

44. ஓம் குமார பதயே நமோ நம ஹ.
ஓம் _ குமாரனாகிய பிரானுக்கு வணக்கம்.

------- ஸ்ரீ குமாரஸ்த்தவம் முற்றிற்று. ------

குமாரஸ்தவம் பாடல் பொருள் | Kumarasthavam Meaning in Tamil

`

ஓம் ஆறுமுகத் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆறு சமயங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆறு திருக்கழுத்துக்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆறு கிரீடங்களை அணிந்துள்ள தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் அறுகோணச் சக்கரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆறு தோத்திர நூல்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஒன்பது வகையான செல்வங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் பேரின்பச் செல்வத்தின் (முக்தியின்பம்) தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் அரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் தேவர்கள் தலைவனுக்கு வணக்கம்

ஓம் நடனம் ஆடும் சிவனின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆறெழுத்துத் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் கவியரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் தவத்தினருக்கு அரசான தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் இம்மை இன்பத்தையும் மறுமை இன்பத்தையும் அளிக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் திருப்புகழ் பாடிய முனிவராகிய அருணகிரிநாதரின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மிகுந்த வெற்றியையுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மிக்க நன்மையும் இன்பமும் தரும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் அழகுருவான தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் தேவகுஞ்சரி எனும் தெய்வயானை அம்மையின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் வள்ளியம்மை தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மற்போரில் வல்ல தலைவனுக்கு வணக்கம்

ஓம் கைவிடு படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் கைவிடாப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் சஷ்டி திதியில் அமைந்த கந்த விரத்தத் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் வேள்வித் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் வேற்றுமையற்ற தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மெய்ஞ்ஞானம் அருளும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் சேனைகளின் படைவகுப்புத் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மயூர நாதனுக்கு வணக்கம்
ஓம் பூத வீரர்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் வேதங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்

ஓம் புராணங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் ஆன்மாவின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் அடியார்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் பாச பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டவர்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் அகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் உகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் சகல ஐசுவரியங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் மாரனை எரித்த தலைவனுக்கு வணக்கம்
ஓம் குமாரனாகிய பிரானுக்கு வணக்கம்.

ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் ஆங்கிலம் | Sri Kumarasthavam English Lyrics

 • Om shanmuga pathaye namo nama ha
 • Om shanmadha pathaye namo nama ha
 • Om shatkreeva pathaye namo nama ha
 • Om shatgreeda pathaye namo nama ha
 • Om shatkona pathaye namo nama ha
 • Om shatkosa pathaye namo nama ha
 • Om navanidhi pathaye namo nama ha
 • Om subanidhi pathaye namo nama ha
 • Om narapadhi pathaye namo nama ha
 • Om surapadhi pathaye namo nama ha
 • Om nadachchiva pathaye namo nama ha
 • Om shadakshara pathaye namo nama ha
 • Om kaviraja pathaye namo nama ha
 • Om thaparaja pathaye namo nama ha
 • Om igabara pathaye namo nama ha
 • Om pugazhmuni pathaye namo nama ha
 • Om jayajaya pathaye namo nama ha
 • Om nayanaya pathaye namo nama ha
 • Om manjula pathaye namo nama ha
 • Om kunjaree pathaye namo nama ha
 • Om vallee pathaye namo nama ha
 • Om malla pathaye namo nama ha
 • Om asthra pathaye namo nama ha
 • Om sasthra pathaye namo nama ha
 • Om shashti pathaye namo nama ha
 • Om ishti pathaye namo nama ha
 • Om abedha pathaye namo nama ha
 • Om supodha pathaye namo nama ha
 • Om viyuha pathaye namo nama ha
 • Om mayura pathaye namo nama ha
 • Om butha pathaye namo nama ha
 • Om vedha pathaye namo nama ha
 • Om purana pathaye namo nama ha
 • Om prana pathaye namo nama ha
 • Om baktha pathaye namo nama ha
 • Om muktha pathaye namo nama ha
 • Om agara pathaye namo nama ha
 • Om ugara pathaye namo nama ha
 • Om magara pathaye namo nama ha
 • Om vikasa pathaye namo nama ha
 • Om adhi pathaye namo nama ha
 • Om pudhi pathaye namo nama ha
 • Om amara pathaye namo nama ha
 • Om kumara pathaye namo nama ha.

--- Sri Kumaraaththavam is complete. ----

ஸ்ரீ பாம்பன் குருதாஸ‌ ஸ்வாமிகள்| Sri Pamban Gurudasa Swamigal,

குமாரஸ்தவம் ஆங்கிலத்தில் பாடல் வரிகள் - குமாரஸ்தவம் ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகளால் உருவாக்கப்பட்டது.

பாம்பன் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படும் பாம்பன் குருதாச சுவாமிகள் ஒரு சிறந்த துறவியும் கவிஞரும் ஆவார். தமிழ்க் கடவுள் முருகனின் பக்தராவார். முருகன் மீது கொண்ட‌ மிகுந்த‌ பக்தியால் எம்பெருமானைப் புகழ்ந்து பல‌ கவிதைகள் இயற்றி எழுதினார். இவரது சமாதி சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ளது.

இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

ஆன்மீகத் தகவல்கள், விவேகம், தெய்வீக‌ நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் பற்றிய‌ பதிவுகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் : @tamilgodorg மற்றும் ட்விட்டர் : @tamilomg ஐ பின் தொடருங்கள்.

உங்கள் கருத்து : comment

www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.
Connect with us

Browse Lyrics

ஸ்லோக‌, மந்திர‌ வரிகள்

 1. மந்திரங்கள்Mantras, Manthiram
 2. ஸ்தோத்திரங்கள்Stotras
 3. 108 போற்றிகள்108 Pottri
 4. சஹஸ்ர‌நாமம்சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரங்கள்
 5. ஸ்லோகம்Slokam, Slokas
 6. ஸூக்தம்Sukthams
 7. அஷ்டகம்Ashtakams, Sanskrit hymns

தெய்வங்கள்

 1. பிள்ளையார் பாடல்கள்Sree Gansesha Songs
 2. முருகன் பாடல்கள்Murugan Songs
 3. சிவன் பாடல்கள்Shiva Songs
 4. பெருமாள் பாடல்கள்Vishnu, Perumal Songs
 5. ஐயப்பன்Ayyappan Songs
 6. கண்ணன் பாடல்கள்Krishna, Kannan Songs
 7. ஸ்ரீ இராமன் பாடல்கள்Sri Rama Songs
 8. ஹனுமான் பாடல்கள்Jai Hanuman Songs
 9. தக்ஷிணாமூர்த்தி பாடல்கள்Dakshinamurthy Songs
 10. வராஹ‌மூர்த்தி பாடல்கள்Varaha moorthy Songs
 11. தன்வந்திரி பாடல்கள்Dhanvantri Songs
 12. பைரவர் பாடல்கள்Bhairavar Songs
 13. கருப்பசுவாமி பாடல்கள்Karuppa Samy Songs
 14. அனைத்து தெய்வ பாடல்கள்All deities Devotional Lyrics

தேவி பாடல்கள்

 1. சரஸ்வதிSaraswathi Devi Songs
 2. லட்சுமிLakshmi Devi Songs
 3. அம்மன் பாடல்கள்Amman Bakthi Paadalgal
 4. துர்கை அம்மன்Durga Devi Songs
 5. மீனாட்சி அம்மன்Meenakshi Amman Songs
 6. காளிகாம்பாள் பாடல்கள்Kali Amman Songs
 7. காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள்Kamatchi Amman Songs
 8. லலிதாம்பிகை பாடல்கள்Lalithambigai Songs
 9. மாரியம்மன் பாடல்கள்Mariamman Songs
 10. அன்னபூர்ணா தேவி பாடல்கள்Annapurna Songs
 11. கர்ப‌ ரக்ஷாம்பிகை அம்மன் Garba Rakshambigai Songs
 12. புவனேஸ்வரி அம்மன் Bhuvaneshwari Songs
 13. வராஹி அம்மன் பாடல்கள்Varahi Amman Songs
 14. கருமாரி அம்மன் பாடல்கள்Karumari Amman Songs

விரத பாடல்கள்

 1. பிரதோஷம்Pradosham Special songs
 2. கந்த‌ சஷ்டி கவசம்Kandha Sasti Kavasam
 3. ஏகாதசி பாடல்கள்Ekadasi Special Songs
 4. நவராத்திரி பாடல்கள்Navarathiri Special Songs
 5. அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள்Abirami Andhathi Songs
 6. பாவை நோன்பு பாடல்கள் Paavai Nonbu Songs

Share this Page

Follow Us