உலகின் முன்னணி மருந்தாக்கியல் நிறுவனங்கள்

ஆரோக்கியம்

Top medicine brands in India

01

ஃபைசர், Pfizer

02

நோவார்திஸ், Novartis

03

மெர்க், Merck

04

சனோஃபி, Sanofi

05

கிளாக்ஸோ ஸ்மித்கிளைன், GlaxoSmithKline

06

அஸ்த்ரா ஸெனேகா, AstraZeneca

07

ஜாண்ஸன் & ஜாண்ஸன், Johnson & Johnson

08

அபோட் லாபாரட்ட‌ரீஸ், Abbott Laboratories

09

எலி லில்லி & கோ., Eli Lilly & Co.

10

தேவா, Teva

11

பிரிஸ்டோல் மேயெர்ஸ் ஸ்குவிப், Bristol-Myers Squibb.

12

தக்கேடா, Takeda

13

போரிங்கர் இங்க‌லெய்ம், Boehringer-Ingelheim

14

பேயர், Bayer

15

அஸ்தெல்லாஸ், Astellas

16

டாய்ச்சி ஸாங்கியோ, Daiichi-Sankyo

17

ஒசுகா, Otsuka

18

Gilead

19

EISAI

20

மிலன், Mylan

நாள் : 28.11.2013 திருத்தம் : 26.04.2014