Ganapathy song lyrics tamil
ஆன்மீகம்

Gajavadana Beduve Gouritanaya Song Lyrics

Gajavadana Beduve Gouritanaya Gajavadana Beduve Bhajan Song Lyrics In English.

Gajavadana Beduve Gouritanaya
Gajavadana Beduve
Trijagavamditane Sujanara Porevane ||pa||

Pashamkushadhara Paramapavitra
Mushikavahana Munijanaprema ||1||

Modadi Ninnaya Padava toro
Sadhuvamditane Adaradimdali ||2||

Sarasijanabha Shri Puramdaravithalana
Niruta Neneyuvamte Daya Mado ||3||