சுற்றுச்சூழல்

8 Wildlife Crossings. Peaceful structures helping humans and animals to cross peacefully.

நீங்கள் பார்க்கும் புகைப்படங்கள் யாவும் உலகின் அமைதியான‌ தலங்களில் அமைக்கப்பட்ட‌ கிராசிங்குகள் ஆகும். மனிதன் மற்றும் வனவிலங்குகள் கடந்துசெல்ல‌ உதவியாக‌ இருக்கும் இந்த‌ பாலங்களைப் பற்றிய‌ படங்களைப் பாருங்கள்.