வெளியிட்ட தேதி : 03.07.2014
ஆன்மீகம்

List of Names Lord Muruga is called

DEVA SENAPATHY SKANDA
Skanda (Kartikeya) was the commander of the gods’ army and had killed the demon Tarkasura. Skanda Panchami is observed on the fifth day of Ashada masa. This is related to Lord Skanda who is also known as Murugan,Kartikeyan and Subramanyan. He is the second son of Lord Shiva and Godess Parvati. He is the younger brother of Lord Ganesha.
The day after SKANDA PANCHAMI is known as kumara shashti, which is thought of to be the day when Subramanya was born.

Lord Muruga is the most popular Hindu deity in Tamil Nadu. Tamil God Lord Muruga is known by different names like Subramanya, Subramani, Muruga, Shanmuga, Skanda, Karthilkeya, Arumuga and Kumaraswamy. Listed below are the names and meaning of Lord Muruga's 108 Names.

NOS NAME MEANING
1 Om Skandaya namaha Vanquisher of the mighty foes
2 Om Guhaya namaha Praise be to the Invisible Lord
3 Om Shanmukhaya namaha Praise be to the six-faced one
4 Om Balanetrasutaya namaha Praise be to the Son of the Three-Eyed Siva
5 Om Prabhave namaha Praise be to the Lord Supreme
6 Om Pingalaya namaha Praise be to the golden-hued one
7 Om Krittikasunave namaha Hail to the Son of the starry maids
8 Om Sikhivahanaya namaha Hail to the rider on the peacock
9 Om Dvinadbhujaya namaha Hail to the Lord with the twelve hands
10 Om Dvinannetraya namaha Hail to the Lord with the twelve eyes
11 Om Saktidharaya namaha Hail to the wielder of the Lance
12 Om Pisidasaprabhajanaya namaha Praise be to the destroyer of the Asuras
13 Om Tarakasurasamharine namaha Praise be to the slayar of Tarakasuran
14 Om Raksobalavimardanaya namaha Praise be to the Victor of the Asuric forces
15 Om Mattaya namaha Praise be to the Lord of felicity
16 Om Pramattaya namaha Praise be to the Lord of bliss
17 Om Unmattaya namaha Hail Oh passionate One
18 Om Surasainyasuraksakaya namaha Hail Saviour of the Devas
19 Om Devasenapataye namaha Hail Commander of the Heavenly hosts
20 Om Pragnya namaha Lord of Wisdom
21 Om Kripalave namaha Hail Compassionate One
22 Om Bhaktavatsalaya namaha Praise be to Thee
23 Om Umasutaya namaha Son of Uma - Praise be to Thee
24 Om Saktidharaya namaha Mighty Lord - Praise be to Thee
25 Om Kumaraya namaha Eternal youth - Praise be to Thee
26 Om Krauncadharanaya namaha He who reft asunder the Kraunca Mount - Praise be to Thee
27 Om Senanye namaha Praise be to the Army Chief
28 Om Agnijanmane namaha To the effulgence of Fire
29 Om Visakhaya namaha To Him who shone on the astral Visakha
30 Om Shankaratmajaya namaha Thou Son of Sankara
31 Om Sivasvamine namaha Thou Preceptor of Siva
32 Om Ganaswamine namaha On Lord of the Ganas
33 Om Sarvasvamine namaha God Almighty
34 Om Sanatanaya namaha Oh Lord eternal
35 Om Anantasaktaye namaha Thou potent Lord
36 Om Aksobhyaya namaha Unsullied by arrows art Thou
37 Om Parvatipriyanandanaya namaha Thou beloved of Parvati
38 Om Gangasutaya namaha Son of Goddess Ganga
39 Om Sarodbhutaya namaha Thou who did'st nestle in the Saravana Lake
40 Om Atmabhuve namaha Thou Unborn Lord
41 Om Pavakatmajaya namaha Thou who art born of Fire
42 Om Mayadharaya namaha Energy Art Thou
43 Om Prajrimbhaya namaha Praise be to thee Auspicious One
44 Om Ujjrimbhaya namaha Praise be to the Invincible One
45 Om Kamalasanasamstutaya namaha Praise be to the Lord extolled by Brahma
46 Om Ekavarnaya namaha The one Word art Thou
47 Om Dvivarnaya namaha In Two Art Thou
48 Om Trivarnaya namaha Thou Art the Three
49 Om Sumanoharaya namaha Thou Stealer of pure hearts
50 Om Caturvarnaya namaha In four Art Thou
51 Om Pancavarnaya namaha In five letters Art Thou
52 Om Prajapataye namaha Father of all Creation
53 Om Trumbaya namaha Oh Peerless One
54 Om Agnigarbhaya namaha Thou who dost sustain the fire
55 Om Samigarbhaya namaha Hail Thou who arose out of the Vanni flame
56 Om Visvaretase namaha Thou glory of the Absolute Paramasivam
57 Om Surarighne namaha Subduer of the foes of the Devas
58 Om Hiranyavarnaya namaha Thou resplendent One
59 Om Subhakrite namaha Thou Auspicious One
60 Om Vasumate namaha Thou Oh Splendour of the Vasus
61 Om Vatuvesabhrite namaha Oh lover of celibacy
62 Om Bhushane namaha Thou Luminous Sun
63 Om Kapastaye namaha Thou Effulgence divine
64 Om Gahanaya namaha Thou Omniscient One
65 Om Chandravarnaya namaha Thou Radiance of the Moon
66 Om Kaladharaya namaha Thou who adorns the crescent
67 Om Mayadharaya namaha Engergy art Thou
68 Om Mahamayine namaha Great Artist of Deception too art Thou
69 Om Kaivalyaya namaha Everlasting joy of attainment
70 Om Sahatatmakaya namaha Art all-pervading
71 Om Visvayonaye namaha Source of all Existence
72 Om Ameyatmane namaha Supreme Splendour
73 Om Tejonidhaye namaha Illumination divine
74 Om Anamayaya namaha Savior of all ills
75 Om Parameshtine namaha Thou art Immaculate Lord
76 Om Parabrahmane namaha Thou Transcendant One
77 Om Vedagarbhaya namaha The Source of the Vedas art Thou
78 Om Viratsutaya namaha Immanent Art Thou in the Universe
79 Om Pulindakanyabhartre namaha Praise be to the Lord of Valli
80 Om Mahasarasvatavradaya namaha Praise be to the source of Gnosis
81 Om asrita Kiladhatre namaha Praise be to Him who showers grace on those who seek his solace
82 Om Choraghnaya namaha Praise be to Him who annihilates those who steal
83 Om Roganasanaya namaha Praise be to the divine Healer
84 Om Anantamurtaye namaha Praise be Thine whose forms are endless
85 Om Anandaya namaha Praise be Thine
86 Om Shikhandikritagedanaya namaha Praise be Thine
87 Om Dambhaya namaha Oh lover of gay exuberance
88 Om Paramadambhaya namaha Thou lover of supreme exuberance
89 Om Mahadambhaya namaha Oh Lord of lofty magnificence
90 Om Vrishakapaye namaha Thou who art the culmination of righteousness
91 Om Karanopatadehaya namaha Thou who deigned embodiment for a cause
92 Om Karanatita Vigrahaya namaha Form transcending causal experience
93 Om Anishvaraya namaha Oh Eternal peerless plentitude
94 Om Amritaya namaha Thou Ambrosia of Life
95 Om Pranaya namaha Thou life of life
96 Om Pranayamaparayanaya namaha Thou support of all beings
97 Om Vritakandare namaha Praise unto Thee who subjugates all hostile forces
98 Om Viraghnaya namaha Thou vanquisher of heroic opponents
99 Om Raktashyamagalaya namaha Thou art Love, and of crimson beauty
100 Om Mahate namaha Oh Consummation of glory
101 Om Subrahmanyaya namaha Effulgent Radiance
102 Om Paravaraya namaha Supreme Goodness
103 Om Brahmanyaya namaha Luminous wisdom serene
104 Om Brahmanapriyaya namaha Thou who art beloved of seers
105 Om Loka Gurave Namaha Universal Teacher
106 Om Guhapriyaya Namaha Indweller in the core of our hearts
107 Om Aksayaphalapradaya namaha Bestower of indestructible results ineffable
108 Om Sri Subrahmanyaya namaha Most glorious effulgent Radiance

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.