ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா

வெளியிட்ட தேதி : 21.03.2018
ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா
ஆன்மீகம்

Jo Achyutananda Jo Jo Mukhunta

ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா ராவெ பரமானம்த ராம கோவிம்தா அன்னமாச்சார்யா கீர்த்தனைகள் வரிகள் தமிழில். Jo Achyutananda Jo Jo Mukhunta : Annamayya Keerthanas / songs lyrics - Tamil Lyrics.

ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா
ராவெ பரமானம்த ராம கோவிம்தா ||

அம்கஜுனி கன்ன மா யன்ன யிடு ராரா
பம்காரு கின்னெலோ பாலு போஸேரா |
தொம்க னீவனி ஸதுலு கொம்குசுன்னாரா
மும்கிட னாடரா மோஹனாகார ||

கோவர்தனம்பெல்ல கொடுகுகா பட்டி
காவரம்முன னுன்ன கம்ஸுபடகொட்டி |
னீவு மதுராபுரமு னேலசேபட்டி
டீவிதோ னேலின தேவகீபட்டி ||

னம்து னிம்டனு ஜேரி னயமு மீறம்க
சம்த்ரவதனலு னீகு ஸேவ சேயம்க |
னம்தமுக வாரிம்ட்ல னாடுசும்டம்க
மம்தலகு தொம்க மா முத்துரம்க ||

பாலவாராஶிலோ பவளிம்சினாவு
பாலுகா முனுல கபயமிச்சினாவு |
மேலுகா வஸுதேவு குதயிம்சினாவு
பாலுடை யும்டி கோபாலுடைனாவு ||

அட்டுகட்டின மீக டட்டெ தின்னாடே
பட்டி கோடலு மூதிபை ராஸினாடே |
அட்டெ தினெனனி யத்த யடக வின்னாடே
கட்டிகா னிதி தொம்க கொட்டுமன்னாடே ||

கொல்லவாரிம்ட்லகு கொப்புனகுபோயி
கொல்லலுகா த்ராவி கும்டலனு னேயி |
செல்லுனா மகனாம்ட்ர ஜெலிகி யீஶாயீ
சில்லதனமுலு ஸேய ஜெல்லுனடவோயி ||

ரேபல்லெ ஸதுலெல்ல கோபம்புதோனு
கோபம்ம மீ கொடுகு மா யிம்ட்ல லோனு |
மாபுகானே வச்சி மா மானமுலனு
னீ பாபடே செறிசெ னேமம்துமம்ம ||

ஒகனி யாலினிதெச்சி னொகனி கடபெட்டி
ஜகடமுலு கலிபிம்சி ஸதிபதுலபட்டி |
பகலு னலுஜாமுலுனு பாலுடை னட்டி
மகனாம்ட்ர சேபட்டி மதனுடை னட்டி ||

அலிகி த்றுணாவர்து னவனி கூல்சிதிவி
பலிமிமை பூதன பட்டி பீல்சிதிவி |
செலகி ஶகடாஸுருனி ஜேரி டொல்சிதிவி
தலசி மத்துலு ரெம்டு தரணி வ்ரால்சிதிவி ||

ஹம்குகா தாள்ளபாகன்னய்ய சால
ஶ்றும்கார ரசனகா செப்பெ னீ ஜோல |
ஸம்கதிக ஸகல ஸம்பதல னீவேள
மம்களமு திருபட்ல மதனகோபால ||

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.
www.tamilgod.org is a non-commercial website. All song lyrics listed in the site are for promotional purposes only. Tamilgod.org does not provide mp3 songs or cds or no commercial sale of songs as it is illegal to do so. If you like any of the songs lyrics, you can buy the CDs directly from respective audio companies. Tamilgod.org does not sell or monetize on the songs by any means. All the rights are reserved to the audio company / recording studios. The songs are written by the respective lyricist. Tamilgod.org hold no responsibility for any illegal usage of the content.