வெளியிட்ட தேதி : 14.02.2014

Om Sree-krushnaya namaha
Om Kamala-nadhaya namaha
Om Vasu-devaya namaha
Om Sanaa-tanaya namaha
Om Vasu-devatma-jaaya namaha
Om Punyaya namaha
Om Leelaa-manusha-vigrahaya namaha
Om Sree-vatsa-koustubha dharaya namaha
Om Yashoda-vatsalaaya namaha
Om Haraye namaha
Om Chaturbha-jaatta-chakrasi-gada shankham bujayu-dhaya namaha
Om Devakee-nanda-naya namaha
Om Sreeshaya namaha
Om Nanda-gopa-prayatma-jaya namaha
Om Yamuna-vega-samharine namaha
Om Bala-bhadra-prayanu-jaaya namaha
Om Putana-jivita-haranaya namaha
Om Shakata-sura-bhamjanaya namaha
Om nanda-vraja-jana-nandine namaha
Om Sachida-namda-vigrahaya namaha
Om Navaneeta-viliptamgaya namaha
Om Navani-tana-taya namaha
Om Anaghaya namaha
Om Navanee-tana-vaharaya namaha
Om Mukunda-prasada-kaya namaha
Om Shoda-shastri-sahasreshaya namaha
Om Tribhamgine namaha
Om Madhura-krutaye namaha
Om Shuka-vaaga-mrutab-dhimdave namaha
Om Govindaya namaha
Om Goginampataye namaha
Om Vatsa-palana-samcharine namaha
Om Denuka-sura-bhamjanaya namaha
Om Trunee-kruta-truna-vartaya namaha
Om Yama-larjuna-bhamjanaya namaha
Om Uttalottala-betre namaha
Om Tamala-shyamala-krutaye namaha
Om Gipa-giipee-shvaraya namaha
Om Yogine namaha
Om Koti-surya-sama-prabhaya namaha
Om Dvaraka-nayakaya namaha
Om ilapataye namaha
Om Param-jyotishe namaha
Om Yada-vendraya namaha
Om Yadu-dvahaya namaha
Om Vana-maline namaha
Om Peeta-vasase namaha
Om Paari-jataa-pahara-kaya namaha
Om Govardhana-chaloddhartre namaha
Om Gopa-laaya namaha
Om Sarva-palakaya namaha
Om Ajaaya namaha
Om Niranjanaya namaha
Om Kaama-janakaya namaha
Om Kamja-lochanaya namaha
Om Madhughne namaha
Om Madhura-nadhaya namaha
Om Dvaraka-nayakaya namaha
Om Baline namaha
Om Brunda-vanamta-samcharine namaha
Om Tulasee-dama-bhushanaya namaha
Om Syamantaka-mani-hartre namaha
Om Nara-narayanat-makaya namaha
Om Kubja-krushnambara-dharaya namaha
Om Maene namaha
Om Parama-purashaya namaha
Om Mushti-kasura-chanura mallayuddha visharadaya namaha
Om Samsara-vairene namaha
Om Kamsarine namaha
Om Murarine namaha
Om Nara-kanta-kaya namaha
Om Anadi-bramha-charine namaha
Om Krushna-vyasana-karsha-kaya namaha
Om Sishu-pala-sira-chetre namaha
Om Duryodhana-kulanta-krute namaha
Om Vidura-krura-vadaya namaha
Om Vishva-rupa-pradarsha-kaya namaha
Om Satya-vachaye namaha
Om Satya-samkalpaya namaha
Om Satya-bhama-rataya namaha
Om Jaene namaha
Om Subhadra-purva-jaya namaha
Om Vishnave namaha
Om Bheeshma-mukti-prada-yakaya namaha
Om Jagad-gurave namaha
Om Jaganna-dhaya namaha
Om Venu-nada-visharadaya namaha
Om Vrushabha-sura-vidhvamsine namaha
Om Baana-surakaranta-krute namaha
Om Yudhishtira-prati-shtatre namaha
Om Barhi-barhi-vatansa-kaya namaha
Om Pardha-saradhaye namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Geetaa-mruta-mahoda-dhaye namaha
Om Kaliya-phani-manikya-ranjita sree-padam-bhujaaya namaha
Om Damodaraya namaha
Om Yagyna-bhoktre namaha
Om Dana-vendra-vinasha-kaya namaha
Om Narayanaya namaha
Om Parasmai-bramhane namaha
Om Pannaga-shana-vahanaya namaha
Om Jala-krida-samasakta-gopi vastra-pahara kaya namaha
Om Punya-shlokaya namaha
Om Teerdha-padaya namaha
Om Veda-vedyaya namaha
Om Dayani-dhaye namaha
Om Sarva-teerdhat-makaya namaha
Om Sarva-graha-rupine namaha
Om Parat-paraya namaha

புதுப்புது தொழில்நுட்ப / டெக்னாலஜீ செய்திகள், அறிமுகமாகும் கருவிகள் பற்றிய விமர்சனங்கள், தகவல்களை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் tamilgod.org ஐ பின் தொடருங்கள்.