வெளியிட்ட தேதி : 14.11.2012

வினைச்சொல் என்பது ஒரு பொருளின் வினையை (செயலை) உணர்த்துவதாகும்.

எ.கா.) மீரா பாடினாள் என்ற தொடரில் பாடினாள் அல்லது பாடு வினைச்சொல்லாகும். பறவை மரத்தில் இருந்து பறந்தது என்ற வசனத்தில் பறந்தது அல்லது பறப்பது வினைச்சொல்லாகும்.

முடிவு பெற்ற வினைச்சொல் முற்று எனப்படும். முடிவு பெறாத வினைசொல் எச்சம் எனப்படும்.

முற்று இருவகைப்படும். அவை, தெரிநிலை வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று.

எச்சம் இரண்டு வகைப்படும். அவை, பெயரெச்சம், வினையெச்சம்.