வாய்மை

 1. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
  தீமை இலாத சொலல்.
  291
 2. பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
  நன்மை பயக்கும் எனின்.
  292
 3. தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
  தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.
  293
 4. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
  உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.
  294
 5. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
  தானஞ்செய் வாரின் தலை.
  295
 6. பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
  எல்லா அறமுந் தரும்.
  296
 7. பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
  செய்யாமை செய்யாமை நன்று.
  297
 8. புறள்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
  வாய்மையால் காணப் படும்.
  298
 9. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
  பொய்யா விளக்கே விளக்கு.
  299
 10. யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
  வாய்மையின் நல்ல பிற.
  300

உங்கள் கருத்து : comment