யோசனை செய்ய‌ நேரம் எடுத்துக்கொள் . அது சக்தியின் மூலம்.