வெளியிட்ட தேதி : 13.11.2012

முன்னிடைச்சொற்கள் - நேரம்

ஆங்கிலம்(English) தமிழ்(Tamil) உதாரணம்(Example)
on அன்று on Monday
திங்கள் அன்று
in இல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் / குளிர்காலத்தில் (in August / in winter)
காலையில் (in the morning)
2006 - இல் (in 2006)
ஒரு மணி நேரத்தில் (in an hour)
at க்கு / இல் இரவில் (at night)
வார இறுதியில் / வார இறுதியுள் (at the weekend)
ஒன்பது அரை மணிக்கு (at half past nine)
within உள் இந்த‌ வார இறுதியுள் (within this weekend)
since லிருந்து / இருந்து 1980 லிருந்து (since 1980)
for க்காக‌ / ஆக‌ இரண்டு வருடமாக‌ (for 2 years)
ago முன்பு / முன் இரண்டு வருடத்திற்கு முன்பு ( 2 years ago )
before முன்னால் 2004க்கு முன்னால் (before 2004)
to வரை பத்திலிருந்து ஆறு வரை (ten to six)
past கடந்த‌ ஆறு கடந்து பத்து நிமிடம் (6:10) (ten past six (6:10))
to / till / until வரை/வரை/வரைக்கும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரைக்கும் (from Monday to/till Friday)
till / until வரை/வரைக்கும் அவன் இன்றிலிருந்து வெள்ளி வரைக்கும் விடுப்பில் உள்ளான். (He is on holiday until Friday.)
by க்கு/ ஆகும் போது, அளவில் நான் ஆறு மணிக்கு திரும்ப‌ வருவேன். (I will be back by 6 o’clock.) / 11 மணிக்கு, நான் ஐந்து பக்கங்கள் படித்து முடித்து விட்டேன்./ 11 மணியளவில், நான் ஐந்து பக்கங்கள் படித்து முடித்து விட்டேன்.(By 11 o'clock, I had read five pages.