முட்களையும் ரசிக்க கற்றுக்கொள் வலிகளும் பழகிப்போகும்...