பொறையுடைமை

 1. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
  இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.
  1
 2. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
  மறத்தல் அதனினும் நன்று.
  2
 3. இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
  வன்மை மடவார்ப் பொறை.
  3
 4. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
  போற்றி யொழுகப் படும்.
  4
 5. ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
  பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.
  5
 6. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
  பொன்றுந் துணையும் புகழ்.
  6
 7. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
  அறனல்ல செய்யாமை நன்று.
  7
 8. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
  தகுதியான் வென்று விடல்.
  8
 9. துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
  இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.
  9
 10. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
  இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment