பொருட்பால், பொருட்பால் athikaram form thirukkural.